Търговско споразумение между ЕС и Швейцария

 

РЕЗЮМЕ НА:

Споразумение между Европейската икономическа общност и Швейцария

Регламент (ЕИО) № 2840/72 за сключване на Споразумение между Европейската икономическа общност и Швейцария

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели

Основните цели на споразумението са:

Премахване на тарифни и нетарифни мерки

Правила за конкуренцията

И от двете страни се изисква да спазват правилата за конкуренция, които забраняват злоупотребата с господстващо положение, картелите и монополите, заедно с правилата за държавните помощи.

Съвместен комитет

Със споразумението се създава съвместен комитет, състоящ се от членове и на двете страни. Той:

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Споразумението влезе в сила на 1 януари 1973 г. Впоследствие към споразумението са приложени редица протоколи.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Политическите отношения между ЕС и Швейцария се уреждат от над 100 „двустранни“ споразумения, които обхващат широк спектър от аспекти, включително научни изследвания и иновации, Шенгенското пространство, политиката в областта на убежището и взаимното признаване.

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (OВ L 300, 31.12.1972 г., стр. 189—280)

Последващите изменения на споразумението са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕИО) № 2840/72 на Съвета от 19 декември 1972 година за сключване на Споразумение между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария за приемане на разпоредби за неговото изпълнение, както и за сключване на допълнително споразумение относно валидността, за Княжество Лихтенщайн, на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 година (OВ L 300, 31.12.1972 г., стр. 188)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която отговаря за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария (OВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 5—17)

Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (OВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52—79)

Споразумение между Европейската общност и Швейцарската конфедерация за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и Швейцарската конфедерация от 22 юли 1972 година относно разпоредбите, приложими по отношение на преработени селскостопански продукти (OВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 19—48)

Вж. консолидираната версия.

Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценка за съответствие (OВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 369—429)

Вж. консолидираната версия.

Рамково споразумение за научно-техническо сътрудничество между Европейските общности и Конфедерация Швейцария (ОВ L 313, 22.11.1985 г., стр. 6—8)

последно актуализация 10.09.2020