Европейска общност за атомна енергия — степени на секретност и мерки за сигурност на информацията

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (Евратом) № 3 за прилагане на член 24 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Мерките за сигурност и инструкциите за прилагането им се издават от:

Европейската комисия създава бюро по сигурност, което:

Във всички институции, комитети или служби на ЕС, в които се изготвя или се съхранява СИЕ, се назначава служител по сигурността, който отговаря за:

Степени, разрешение и проверка

Физическа защита на СИЕ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 15 ноември 1958 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вж. също:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Полезен модел: регистрирано право за изключително използване на техническо изобретение от притежателя на правото в замяна на публично разкриване на същността на изобретението, предоставено само за ограничен период.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (Евратом) № 3 на Съвета за прилагане на член 24 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (OВ 17, 6.10.1958 г., стр. 406—416)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия — дял II — Разпоредби за поощряване напредъка в областта на ядрената енергетика — глава 2: Разпространение на информация — раздел 3: Разпоредби за сигурност — член 24 (OВ C 203, 7.6.2016 г., стр. 15—16)

Консолидиран текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия — дял II — Разпоредби за поощряване напредъка в областта на ядрената енергетика — глава 2: Разпространение на информация — раздел 3: Разпоредби за сигурност — член 25 (OВ C 203, 7.6.2016 г., стр. 16—17)

последно актуализация 15.05.2020