Методи за вземане на проби и анализ за контрола на количеството на определени елементи в храните

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2017/644 за определяне на методи за вземане на проби и анализ за целите на контрола на съдържанието на диоксини, диоксиноподобни PCB и недиоксиноподобни PCB в определени храни

Регламент (ЕС) 2015/705 за определяне на методи за вземане на проби и критерии за изпълнение за методите за анализ за целите на официалния контрол на количествата на ерукова киселина в храни

Регламент (ЕО) № 333/2007 за определяне на методите за вземане на проби и анализ за контрола върху съдържанието на микроелементи и замърсители при преработката в храни

Регламент (ЕО) № 401/2006 за установяване на методи за вземане на проби и за анализ за официалния контрол на нивата за микотоксини в храни

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТИТЕ?

С тях се определят методи за вземане на проби и анализ за проверка на съдържанието на замърсители в храните.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Замърсителите са вещества, налични в храната в резултат на различните етапи на нейното производство, опаковане, транспортиране и съхранение или от околната среда. Тъй като замърсяването като цяло има отрицателно въздействие върху качеството на храната и предполага риск за здравето на хората, ЕС предприе мерки за свеждане до минимум на съдържанието на замърсителите в храните. Определят се максимални количества на замърсители в храните, които предизвикват най-голямо безпокойство за потребителите в ЕС.

Четирите регламента се позовават на Регламент (ЕО) № 882/2004 относно официалния контрол (член 11, параграф 4 относно методите за вземане на проби и анализ). Този регламент е отменен и заменен от Регламент (ЕС) 2017/625 (вж. резюме), член 34 от който се занимава с методите за вземане на проби и анализ.

Регламент (EС) 2017/644

Диоксините и диоксиноподобните съединения са устойчиви замърсители на околната среда, които са предимно незначителни странични продукти от горенето или промишлените процеси. PCB се използват при производството на електрическо оборудване, мастила, лепила, забавители на горенето и бои. Те са много устойчиви и силно разтворими в мазнини, което обяснява защо PCB все още присъстват и могат да се натрупат в животински мазнини и в цялата хранителна верига.

Регламент (EС) 2015/705

Еруковата киселина е обичайна съставка на определени масла от семена и за нея е доказано, че има вредно въздействие върху здравето, ако се консумира в големи количества.

Регламент (ЕО) № 333/2007

Олово, кадмий, живак, перхлорат, калай, 3-MCPD, 3-MCPD естери на мастни киселини, глицидилови естери на мастни киселини, акриламид, бензо[a]пирен и други многопръстенни ароматни въглеводороди (PAH) присъстват в храните като следствие от замърсяване на околната среда, преминаване от опаковката, могат също така да навлязат в хранителната верига при преработка и са склонни към биоакумулиране в човешката тъкан.

Олово, кадмий, живак и перхлорат присъстват главно в храната като следствие от замърсяването на околната среда и промишлените процеси. Калай присъства в консервираните храни чрез преминаване на калай от консервената кутия в храната.

3-MCPD естери на мастни киселини и глицидилови естери на мастни киселини се откриват в рафинираните растителни масла и в храните, съдържащи тези масла, като влияят върху бъбреците и мъжката плодовитост, ако са надвишени безопасните количества.

Акриламид се образува в храни, богати на въглехидрати, по време на печене в пещ, печене на скара, пържене. Бензо[a]пирен и други многопръстенни ароматни въглеводороди се получават в резултат от непълно изгаряне на органични вещества и се срещат в много храни, особено меса на скара.

Регламент (ЕО) № 401/2006

Микотоксините са токсични вещества, произвеждани от гъбички, и възможно да замърсят храни и фуражи на всички етапи от веригата на доставки на храни. Определени микотоксини могат да имат канцерогенни (за черния дроб и бъбреците) ефекти.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕГЛАМЕНТИТЕ?

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2017/644 на Комисията от 5 април 2017 година за определяне на методи за вземане на проби и анализ за целите на контрола на съдържанието на диоксини, диоксиноподобни PCB и недиоксиноподобни PCB в определени храни и за отмяна на Регламент (ЕС) № 589/2014 (OВ L 92, 6.4.2017 г., стр. 9—34)

Регламент (ЕС) 2015/705 на Комисията от 30 април 2015 година за определяне на методи за вземане на проби и критерии за изпълнение за методите за анализ за целите на официалния контрол на количествата на ерукова киселина в храните и за отмяна на Директива 80/891/ЕИО на Комисията (OВ L 113, 1.5.2015 г., стр. 29—37)

Регламент (ЕО) № 333/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен в храни (OВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 29—38)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 333/2007 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (EО) № 401/2006 на Комисията от 23 февруари 2006 година за установяване на методи за вземане на проби и за анализ за целите на официалния контрол на нивата за микотоксини в храни (OВ L 70, 9.3.2006 г., стр. 12—34)

Вж. консолидираната версия.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2093 на Комисията от 29 ноември 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 333/2007 по отношение на анализа на 3-монохлоропропан-1,2-диолови (3-MCPD) естери на мастни киселини, глицидилови естери на мастни киселини, перхлорат и акриламид (OВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 96—101)

Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1—142)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (OВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5—24)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 08.05.2020