Защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива (EC) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя установява правила и процедури за защита на „лицата, сигнализиращи нередности“, лица, които подават сигнали* за информация, която те са придобили в свързан с работата контекст относно нарушения* на правото на ЕС в ключови области от политиката. Нарушенията включват както неправомерни действия или пропуски, така и неправомерни практики.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата обхваща сигнали за:

Директивата допълва специалното право на ЕС, което вече включва правила за подаването на сигнали за нередности (главно относно финансовите услуги, прането на пари, финансирането на тероризма, безопасност на транспорта и защита на околната среда).

Директивата не:

Законодателството обхваща широк кръг от хора, работещи в частния и публичния сектор, включително тези, които подават сигнали, след като свързаните с работата им отношения са приключили:

Лицата са защитени, ако излязат публично със своите притеснения, при условие че:

Договореностите за подаване на сигнал за нередности включват:

Правна закрила

За да се квалифицира за правна защита дадено лице трябва:

Лицата, подаващи сигнали за нередност:

Държавите от ЕС трябва:

Комисията подава до Европейския парламент и до Съвета:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 16 декември 2019 г. и трябва да стане закон в държавите от ЕС до 17 декември 2021 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Подават сигнали: устна или писмена информация относно нарушение.
Нарушение: действие или пропускане, което е неправомерно или е срещу целите на правото на ЕС.
Отмъщение: всяко пряко или непряко поведение на работното място, което може да навреди на лицето, подало сигнал за нередности.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива (EC) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17—56)

последно актуализация 20.05.2020