Защита на географските указания — Женевски акт на Лисабонската спогодба

 

РЕЗЮМЕ НА:

Женевски акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

Решение (ЕС) 2019/1754 н— присъединяването на ЕС към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

Регламент (ЕС) 2019/1753 относно действието на ЕС след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

КАКВА Е ЦЕЛТА НА АКТА, РЕШЕНИЕТО И НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Лисабонска спогодба

Женевски акт

Решение (ЕС) 2019/1754

Правила за ЕС

С регламента се определят правилата, уреждащи правата и задълженията на ЕС съгласно Женевския акт. Съгласно регламента:

Регламентът също така се занимава по-специално с:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ АКТЪТ, РЕШЕНИЕТО И РЕГЛАМЕНТЪТ?

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Географски указания: отнасят се за продукти, които произхождат от конкретен географски район и по отношение на които дадено качество, репутация или друга характеристика се приписва на географския им произход.
Наименования за произход: географски наименования, които указват произхода на продукта, както и неговите отличителни и известни качества, свързани с местоположението.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Женевски акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (OВ L 271, 24.10.2019 г., стр. 15—29)

Решение (ЕС) 2019/1754 на Съвета от 7 октомври 2019 година относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (OВ L 271, 24.10.2019 г., стр. 12—14)

Регламент (ЕС) 2019/1753 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно действието на Съюза след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (OВ L 271, 24.10.2019 г., стр. 1—11)

последно актуализация 18.05.2020