Изисквания за екопроектиране — оборудване за заваряване

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2019/1784 — за определяне на изискванията за екопроектиране на оборудване за заваряване

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

С Директива 2009/125/EО се установява рамка за определяне на изискванията за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотребление. Комисията трябва да определи такива изисквания за продукти, които се продават и търгуват широко в ЕС и имат значително въздействие върху околната среда.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Екопроектиране: Политика за подобряване чрез по-добро проектиране на екологичните характеристики на продуктите през целия им жизнен цикъл, особено енергийната им ефективност.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2019/1784 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изискванията за екопроектиране на оборудване за заваряване съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 272, 25.10.2019 г., стр. 121—135)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията — Работен план за екопроектирането за периода 2016—2019 г. (COM(2016) 773 final, 30.11.2016 г.)

Съобщение на Комисията на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика (COM(2015) 614 final, 2.12.2015 г.)

Регламент (EС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12—33)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1025/2012 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38—71)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10—35)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 29.01.2020