Виенска конвенция за защита на озоновия слой

 

РЕЗЮМЕ НА:

Виенска конвенция за защита на озоновия слой

Решение 88/540/ЕИО относно сключването на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слой

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНВЕНЦИЯТА И РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Общо задължение на страните е да предприемат съответни мерки, за да защитят човешкото здраве и околната среда срещу неблагоприятните ефекти, които са резултат или е вероятно да бъдат резултат от човешки дейности, които променят или е вероятно да променят озоновия слой. По-специално, въз основа на съответните научни и технически съображения, страните трябва да:

Научните изследвания и оценки на озоновия слой, в които страните са включени, било пряко или в рамките на международни органи, се съсредоточават върху:

В допълнение страните трябва да:

Конференцията на страните (на която са представени и имат право на глас всички подписали я страни):

По всяко време след изтичане на четири години от датата на влизане в сила на Конвенцията за дадена страна, тази страна може да съобщи своето намерение да напусне. Това напускане влиза в сила 1 година след това.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ КОНВЕНЦИЯТА И РЕШЕНИЕТО?

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Озонов слой: слоя атмосферен озон над пограничния слой на планетата.
Страни: държава, която е ратифицирала конвенцията.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Виенска конвенция за защита на озоновия слой (ОВ L 297, 31.10.1988 г., стр. 10—20)

Решение 88/540/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1988 година относно сключването на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слой (ОВ L 297, 31.10.1988 г., стр. 8—9)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1—30)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1005/2009 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой — Декларация на Европейската икономическа общност (ОВ L 297, 31.10.1988 г., стр. 21—28)

Решение 82/795/ЕИО на Съвета от 15 ноември 1982 година относно консолидирането на предпазни мерки относно хлорофлуоровъглеводороди в околната среда (ОВ L 329, 25.11.1982 г., стр. 29—30)

Решение 80/372/ЕИО от 26 март 1980 година относно хлорофлуоровъглеводороди в околната среда (ОВ L 90, 3.4.1980 г., стр. 45)

Регламент (ЕС) 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195—230)

последно актуализация 12.12.2019