Мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2019/1240 — създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Миграционната политика на ЕС има за цел да замени нередовната и неконтролирана миграция с миграция, която е безопасна и добре управлявана, чрез цялостен подход, насочен към осигуряване на ефективно управление на миграцията.

С регламента се установяват правила, насочени към осигуряване на добро сътрудничество, координация и обмен на информация между служителите за връзка по въпросите на имиграцията*, изпратени в трети държави от държави от ЕС, Европейската комисия и агенции на ЕС, чрез европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

С регламента се създава европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията с цел подпомагане на по-доброто управление на миграцията, за да се отговори на следните приоритети на ЕС:

Местни и регионални мрежи от служители за връзка по въпросите на имиграцията

Служителите за връзка по въпросите на имиграцията, изпратени в едни и същи държави или региони, представляват местни или регионални мрежи за сътрудничество. Когато е необходимо и подходящо, те ще:

Задачи на служителите за връзка по въпросите на имиграцията

Служителите за връзка събират информация на оперативно или стратегическо ниво, или и на двете, относно:

Освен това служителите за връзка могат да предоставят помощ на властите и други хора, участващи в следните области, в трети държави:

Мерките, предприети от служителите за връзка по въпросите на имиграцията, по-специално в случаите, в които са замесени уязвими лица, следва да зачитат основните права в съответствие със съответното международно право и правото на ЕС, включително член 2 и член 6 от Договора за Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Управителен съвет

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 14 август 2019 г. Регламент (ЕС) 2019/1240 преразглежда и заменя Регламент (ЕО) № 377/2004 и неговите последващи изменения.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Служител за връзка по въпросите на имиграцията: служител, назначен и изпратен в трета държава от компетентните органи на държава от ЕС, от Комисията или от агенция на ЕС, в съответствие със съответните им закони, за справяне с въпроси, свързани с имиграцията, включително когато това е само част от техните задължения.
Връщане: придвижването на лице, преминаващо от приемаща държава обратно в страна на произход, страна на гражданство или обичайно местопребиваване обикновено след прекарване на значителен период от време в приемащата държава, независимо дали доброволно или принудително, подпомогнато или спонтанно.
Обратно приемане: действие от дадена държава, приемаща повторното влизане на физическо лице (неин гражданин, който не е гражданин на тази държава или лице без гражданство).
Реинтеграция: повторно включване на човек в група или процес, напр. на мигрант в обществото на страната му на връщане.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2019/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (OВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 88—104)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 година за европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 2016/1624 (ОВ L 295, 14.11.2019 г., стр. 1—131)

Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1—76)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) 2016/1624 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял I — Общи разпоредби — Член 2 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 17)

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял I — Общи разпоредби — Член 6 (предишен член 6 от ДЕС) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 19)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европейска програма за миграцията (COM(2015) 240 final, 13.5.2015 г.)

Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 11—26)

Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60—95)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Глобален подход към миграцията и мобилността (COM(2011) 743 окончателен, 18.11.2011 г.)

Директива 2008/115/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98—107)

Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 година за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (ОВ L 64, 2.3.2004 г., стр. 1—4)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 17.01.2020