Емисии от летливи органични съединения в бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2004/42/ЕО относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТАЗИ ДИРЕКТИВА?

Настоящата директива, известна като „Директива за боите“, има за цел да ограничи общото съдържание на летливи органични съединения („ЛОС“*), дължащи се на използването на органични разтворители в някои бои и лакове, както и в продукти за пребоядисване на превозни средства. Това ще предотврати или намали замърсяването на въздуха в резултат на приноса на ЛОС за образуване на озон в тропосферата, най-долният слой на земната атмосфера.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата определя техническите спецификации за определени бои и лакове (с изключение на аерозолите) и в продукти за пребоядисване на превозни средства. По принцип това са покрития, прилагани към сгради или превозни средства. Тези продукти са посочени в подкатегориите в приложение I на директивата.

Настоящата директива допълва Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно етикетирането на химически вещества и препарати и възлага на държавите от ЕС отговорността да гарантират, че засегнатите продукти се продават само, когато има съдържание на ЛОС, което не надвишава границите, определени в приложение II на директивата (вариращи от 30 до 750 грама/литър (g/l) за бои и лакове) и е в съответствие с изискванията за етикетиране. Етикетът трябва да указва:

Приложение II от директивата също посочва максималните гранични стойности на съдържание на ЛОС в продуктите за пребоядисване на превозни средства. Европейската комисия адаптира този списък, за да вземе предвид техническият напредък.

Държавите от ЕС трябва да докладват резултатите от мониторинговата програма, за да покажат съответствие с директивата и с категориите, както и с количествата на лицензираните продукти. Те трябва да бъдат докладвани на Комисията на всеки 5 години. Държавите трябва да позволят свободното движение на тези продукти, които в готовото си за използване състояние съответстват на изискванията на директивата. Те трябва също да определят санкции за нарушаването на националните правила, приети в съответствие с директивата и да се уверят, че те се прилагат.

Комисията представи този доклад до Европейския парламент и Съвета, в който се разглежда:

Комисията също така подава доклад, като взема предвид технологичното развитие в производството на боите, лаковете и продуктите за пребоядисване на превозните средства. Този доклад разглежда широкия обхват от възможности за допълнително намаляване на съдържанието на ЛОС в продуктите, които попадат в обхвата на настоящата директива, включително възможното разграничаване между боите, използвани за вътрешно покритие и за външно покритие.

Директивата за боите изменя предишната Директива за емисиите на ЛОС от разтворители (Директива 1999/13/ЕО, която след това е отменена с Директива 2010/75/ЕС, Директивата за емисиите от промишлеността), като премахва поддейността на „пребоядисване на превозните средства“ (боядисването на моторни превозни средства, което се извършва извън производствените инсталации в случай на ремонт, консервация или декорация на превозното средство) от своя обхват. Сега тази дейност попада в обхвата на Директивата за боите.

Като изключение („дерогация“), такова съответствие не се изисква да бъде използвано за боите, лаковете и продуктите за пребоядисване на превозните средства:

Изискванията за мониторинг и докладване, считано от 16 юли 2021 г., са отменени и заменени с Регламент (ЕС) 2019/1020 относно стратегията за надзор на националния пазар.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 30 април 2004 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 30 октомври 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Летливи органични съединения („ЛОС“): всяко органично съединение с високо налягане на парата при обикновена стайна температура и с точка на завиране под 250 °C, което кара голям брой молекули да се изпаряват и да навлизат в околния въздух.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87—96)

Последващите изменения на Директива 2004/42/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1—44)

Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1—31)

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (преработена) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17—119)

Последващите изменения на Директива 2010/75/EС са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1—1355)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 година относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители (OВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22—30)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 25.10.2019