Готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2019/941 за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E):

Методиката за определяне на сценарии при регионални кризи в електроснабдяването:

Компетентните органи, назначени от държавите от ЕС до 5 януари 2020 г.:

Мониторинг

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 4 юли 2019 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Кризи с електрическа енергия могат да възникнат поради много причини, напр. поради лоши метеорологични условия, зловредни атаки или недостиг на гориво. Когато възникнат кризисни ситуации, те често имат трансграничен ефект. Мащабни инциденти, като напр. периоди на застудяване, горещи вълни или кибератаки, които могат да засегнат едновременно няколко държави от ЕС.

Регламентът е един от 8 документа от законодателството в пакета „Чиста енергия за всички европейци“ на Комисията, който беше внесен през ноември 2016 г. Той допринася за оформянето на Енергийния съюз, поддържането на конкурентоспособността на ЕС и изпълняването на неговите ангажименти по Парижкото споразумение относно климатичните промени.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Кризи в електроснабдяването: съществуваща или предстояща ситуация, при която има значителен недостиг на електрическа енергия.
Ранно предупреждение: предоставяне на конкретна, сериозна и надеждна информация, която показва, че е възможно да настъпи събитие, което е вероятно да доведе до значително влошаване на състоянието по отношение на електроснабдяването и е вероятно да причини криза в електроснабдяването.
Сигурност на доставките на електрическа енергия: способността на дадена електроенергийна система да гарантира снабдяването с електрическа енергия на клиентите при ясно установени показатели.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2019/941 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО (ОВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 1—21)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2019/942 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ОВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 22—53)

Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия (ОВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 54—124)

Директива (EC) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС (ОВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 125—199)

последно актуализация 24.07.2019