Европейска информационна система за съдимост — информация за присъди срещу граждани на трети държави (ECRIS-TCN)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2019/816 за създаване на централизирана система за установяване на държавите от ЕС, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ?

С него се създават:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Законодателството се прилага за обработката на информация за самоличност на граждани на трети държави с предишна присъда* в една от държавите от ЕС, за да се определи в коя държава от ЕС е постановена присъдата. То се прилага еднакво за гражданите на ЕС, които имат гражданство и в трети държави. Информация за самата присъда може да бъде получена само от осъждащата държава от ЕС с помощта на ECRIS.

Техническата архитектура на ECRIS-TCN се състои от:

Националните органи създават запис с данни в ECRIS-TCN възможно най-бързо за всеки гражданин на трета държава, за когото постановяват присъда. Той съдържа:

Националните органи могат да използват ECRIS-TCN, за да получат информация за предишни присъди на дадено лице, когато това е необходимо за целите на наказателното производство срещу това лице или за:

Евроюст, Европол и Европейската прокуратура:

Трети държави и международни организации могат да отправят искания до Евроюст за информация за регистри за съдимост за целите на наказателното производство. Ако има съответствие* и съответната държава от ЕС се съгласи, Евроюст информира третата държава или международната организация за коя държава от ЕС става въпрос, така че те да могат да се обърнат към нея за съответните регистри за съдимост.

Данните:

eu-LISA отговаря за:

Държавите от ЕС отговарят за:

Дадено лице или държава от ЕС, понесли вреда от поведение, което не съответства на регламента, може да получи обезщетение от:

Граждани на трети държави могат да се свържат с централния орган на дадена държава от ЕС, за да поискат достъп до своите лични данни, тяхното коригиране, заличаване или ограничаване на използването им.

При злоупотреба с данни, въведени в ECRIS-TCN, се прилагат наказания или дисциплинарни мерки.

Европейският надзорен орган по защита на данните следи дейностите на eu-LISA по обработката на лични данни и извършва одит най-малко веднъж на всеки 3 години за Европейския парламент, правителствата на ЕС и Комисията.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 11 юни 2019 г. Държавите от ЕС трябва да предприемат необходимите мерки за спазването на настоящия регламент възможно най-бързо, за да се осигури правилното функциониране на ECRIS-TCN. Комисията трябва да се увери, че са изпълнени определени условия, преди да определи датата, от която страните от ЕС могат да започнат да въвеждат данни в ECRIS TCN.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Присъда: всяко окончателно решение на наказателен съд срещу физическо лице, вписано в регистрите за съдимост.
Съответствие: съвпадение между информацията за самоличността, записана в централната система, и тази, използвана за търсене.
Образец на приложение за свързване на ECRIS: софтуер, разработен от Комисията и предоставен на държавите от ЕС за обмен на данни от регистри за съдимост чрез ECRIS.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (EС) 2019/816 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726 (OВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 1—26)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) 2019/816 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки (OВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 23—32)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 138—183)

Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 99—137)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39—98)

Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура („EPPO“) (OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1—71)

Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53—114)

Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88)

Вж. консолидираната версия.

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89—131)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 21.04.2020