Защитни мерки срещу вредителите по растенията

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2016/2031 за защитните мерки срещу вредителите по растенията

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той има за цел да помогне в борбата срещу вредителите и болестите по растенията, като част от Фитосанитарния режим на ЕС, с по-ефективни мерки, за да се защитят ЕС и неговите растения, да се гарантира безопасна търговия и да се смекчи въздействието на изменението на климата, включително:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Карантинни вредители

Има определени критерии, чрез които да се идентифицират карантинните вредители, чието въвеждане трябва да бъде възпрепятствано, а разпространението им в ЕС — спряно. Карантинните вредители в определена защитена зона са тези, за които се изисква контрол само в части от ЕС.

Приоритетни вредители

Растителни паспорти и фитосанитарни сертификати

Внос

Регламентът има за цел да предотврати вредителите да бъдат въведени в ЕС. Той предоставя мерки, основани на риска и превантивни мерки, за да се защити ЕС от вредители, които едно растение, растителен продукт или друг обект с произход извън ЕС може да въведе, въз основа на предварителна оценка на риска.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 14 декември 2019 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вж. също:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Фитосанитарни мерки: официални мерки, имащи за цел да предотвратят въвеждането или разпространяването на карантинни вредители или да ограничат икономическото въздействие от регулираните некарантинни вредители.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4—104)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35—55)

Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1—32)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 652/2014 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 година за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23—40)

последно актуализация 12.07.2019