Верига за доставки на селскостопански и хранителни продукти — нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива (EC) 2019/633 относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Правилата защитават малките и средни доставчици, както и по-големите доставчици с годишен оборот не надвишаващ 350 млн. евро. Защитата зависи от относителния размер на доставчика и на купувача по отношение на годишния оборот. Тези доставчици са разделени на 5 подкатегории по оборот:

Забрана за нелоялни търговски практики

Директивата забранява следните нелоялни търговски практики при всякакви обстоятелства:

Директивата забранява следните нелоялни търговски практики, освен ако купувачът не се е договорил за тях с ясни и недвусмислени условия:

Жалби и поверителност

Държавите от ЕС назначават национални правоприлагащи органи. Доставчиците могат да подават жалби до правоприлагащия орган в тяхната държава или в държавата на купувача, заподозрян в прилагане на забранени търговски практики.

Ако бъде попитан, правоприлагащият орган трябва да предприеме необходимите мерки, за да защити идентичността на жалбоподателя и всяка друга информация, считана за вредна за интересите на жалбоподателя или доставчиците.

Правомощия на компетентните органи

Правоприлагащите органи трябва да имат правомощията и експертизата да:

Държавите от ЕС могат да насърчават ефективни алтернативни механизми за доброволно разрешаване на спорове.

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че правоприлагащите органи си сътрудничат ефективно един с друг и с Комисията, и си помагат взаимно в случаите с трансгранично измерение.

Европейската комисия е подпомагана от Комитета за общата организация на селскостопанските пазари, определен съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 (вж. резюмето Обща организация на пазарите на селскостопански продукти в ЕС).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя трябва да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 01 май 2021 г. Държавите от ЕС трябва да прилагат мерките до 1 ноември 2021 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вж. също:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива (EC) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59—72)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (EC) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1—18)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671—854)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1308/2013 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1—10)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 29.08.2019