Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2018/1726 — относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели

eu-LISA трябва да гарантира:

Задачи

Агенцията отговаря за следните задачи:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТА?

Той се прилага от 11 декември 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Оперативно управление: задачите, необходими за функционирането на широкомащабните информационни системи съгласно конкретните разпоредби, приложими за всяка една от тях, включително отговорността за използваната комуникационна инфраструктура. Широкомащабните информационни системи не трябва да споделят данни или да позволяват споделяне на информация или познания, освен ако това не бъде разрешено от конкретен закон на ЕС.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 99—137)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 2018/1726 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EС) 2019/816 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726 (OВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 1—26)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и за изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета и на решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 27—84)

Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816 (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 85—135)

Регламент (EС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 година за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (OВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20—82)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1—17)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави-членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60—81)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (OВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4—23)

Вж. консолидираната версия.

Решение 2004/512/EО на Съвета от 8 юни 2004 година за създаване на визова информационна система (ВИС) (OВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5—7)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 03.10.2019