Възобновяема енергия

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива (EC) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Насърчаването на възобновяеми форми на енергия е една от целите на енергийната политика на ЕС. Увеличеното използване на енергия от възобновяеми източници представлява важна част от пакета от мерки, необходими за намаляване на емисиите на парникови газове и за съобразяване с Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата и с с рамката за политиките на Съюза в областта на климата и енергетиката (от 2020 до 2030 г.).

Настоящата преработена директива заедно с преразгледаната Директива за енергийната ефективност и с новия Регламент за управление, представлява част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, който има за цел да осигури нови, цялостни правила за регулирането на енергията в следващото десетилетие.

Директивата:

Директивата включва:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 24 декември 2018 г. и трябва да стане закон в държавите от ЕС до 30 юни 2021 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Енергия от възобновяеми източници: енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева, (слънчева термична и слънчева фотоволтаична) и геотермална енергия, енергия от околната среда, енергия от приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадъчни води и биогазове.
косвена промяна на предназначението на земята: промените в използването на земята са предизвикани от отглеждането на повече култури за производство на етанол или биодизел в отговор на увеличената глобална нужда от биогорива. Може да има непредвидени последствия, включително отделянето на повече въглеродни емисии.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива (EC) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82—209)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1—77)

Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 210—230)

Директива 2012/27/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1—56)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16—62)

последно актуализация 31.01.2019