Енергийна ефективност

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност

Директива (ЕС) 2018/2002 за изменение на Директива 2012/27/EС относно енергийната ефективност

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Директива 2012/27/ЕС, заедно с нейното изменение, има за цел адаптиране на енергийното право на ЕС в съответствие с целите за 2030 г. за енергийна ефективност, както и допринасяне за стратегията на Енергийния съюз за:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директива 2012/27/ЕС има за цел подобряване на енергийната ефективност с 20% до 2020 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и за да се постигне това, включва изискване всички държави от ЕС да определят национални цели за енергийна ефективност. Тя насърчава енергийната ефективност* в целия ЕС чрез обща рамка от мерки, които обхващат всички етапи на енергийната верига — от генерирането до разпределението и крайното потребление.

Настоящата директива, преработена с Директива (ЕС) 2018/2002, заедно с преработената директива за енергия от възобновяеми източници и новия регламент за управление са част от пакета Чиста енергия за всички европейци.

Основните изменения в директивата за 2012 г. включват:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директива 2012/27/EС се прилага от 04 декември 2012 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 05 юни 2014 г.

Директива (ЕС) 2018/2002 се прилага от 24 декември 2018 г. и трябва да стане закон в държавите от ЕС до 25 юни 2020 г. Изключение от това са определени изменени правила, за които крайният срок е 25 октомври 2020 г. Те се отнасят за:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Енергийна ефективност: съотношението между производителността, услугите, произведените стоки или енергия и използваното количество енергия.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2012/27/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1—56)

Последващите изменения на Директива 2012/27/ЕС са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 210—230)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — Чиста енергия за всички европейци (COM(2016) 860 final, 30.11.2016 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата (COM(2015) 80 final, 25.2.2015 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Прилагане на Директивата относно енергийната ефективност — Насоки на Комисията (COM(2013) 762 final, 6.11.2013 г.)

последно актуализация 11.01.2019