Контрол на паричните средства, които се внасят в ЕС или се изнасят от него

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 2018/1672 относно контрола на паричните средства, които се внасят в ЕС или се изнасят от него

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

С регламента се въвежда контрол на паричните средства*, които се внасят в ЕС или се изнасят от него. Този контрол има за цел да подкрепи мерките, изложени в Директива (ЕС) 2015/849, срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Всеки, който влиза в ЕС или излиза от него и носи парични средства на стойност 10 000 EUR или повече, трябва да декларира тези парични средства пред компетентните органи на държавата и да предостави в писмен вид или по електронен път следната информация:

Органите на държавите от ЕС могат:

Органите на държавите от ЕС трябва:

Правителствата на ЕС трябва:

Комисията:

Отмяна

Регламент (ЕС) 2018/1672 отменя и заменя Регламент (ЕО) № 1889/2005, считано от 2 юни 2021 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 3 юни 2021 г., с изключение на правилата относно работата на Комисията по техническите мерки, които правила се прилагат от 2 декември 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Регламентът е част от мерките на ЕС за борба срещу финансирането на тероризма, изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и други престъпни дейности.

Той разширява предходната правно определение за „парични средства“, като освен банкноти включва чекове, пътнически чекове, предплатени карти и злато.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Парични средства: банкноти и монети, чекове, пътнически чекове, предплатени карти, златни кюлчета.
Приносител: физическо лице, което влиза в ЕС или излиза от него, като пренася парични средства със себе си, в своя багаж или в своето превозно средство.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (OВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 6—21)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (OВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22—30)

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 r., стр. 73—117)

Последващите изменения на Директива (ЕС) 2015/849 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 13.02.2019