Изисквания на ЕС за ветеринарно сертифициране за домашни птици и продукти от домашни птици от държави, територии или зони извън ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 798/2008 — списък от държави, територии или зони извън ЕС, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той има за цел да гарантира, че домашните птици и продуктите от домашни птици от държави извън ЕС, внесени в ЕС или транзитно преминаващи през него, отговарят на същите стандарти като тези за стоките, произведени в рамките на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Регламентът обхваща редица аспекти, включително:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (EО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 година за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (OВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1—94)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 798/2008 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1—142)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните („Законодателство за здравеопазването на животните“) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1—208)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (EС) № 139/2013 на Комисията от 7 януари 2013 година за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Съюза и на карантинните условия за този внос (OВ L 47, 20.2.2013 г., стр. 1—17)

Директива 2009/158/EО на Съвета от 30 ноември 2009 година относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (кодифицирана версия) (OВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74—113)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 година за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (OВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11—20)

Вж. консолидираната версия.

Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 година за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9—30)

Вж. консолидираната версия.

Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 година относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56—68)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 21.06.2019