Нови финансови правила относно бюджета на ЕС (финансов регламент)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 — финансовите правила, приложими за общия бюджет на ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Новият Финансов регламент на ЕС:

Годишни бюджетни срокове (на практика Европейският парламент, Съвета и Комисията се опитват да представят документите по-рано, за да облекчат процедурата)

Делегирани актове

Комисията при два делегирани акта, които се основават на Финансовия регламент:

Тези делегирани актове заменят предишните регламенти за тези органи.

Новите правила укрепват управлението на тези органи, напр. по отношение на избягването на конфликт на интереси. Всички засегнати органи трябва да приемат финансови правила въз основа на тези два делегирани акта. Те могат да се отклоняват от тях, когато техните специални нужди го изискват и след предварително съгласие от Комисията.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

По-голяма част от новите правила се прилагат от 2 август 2018 г. Всички изключения са изброени в член 282 от регламента.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Фиктивни дружества: дружества, често без активни бизнес дейности или съществени активи. Въпреки че този тип дружество не е непременно незаконен, фиктивните дружества понякога се използват с цел отклонение от данъчното облагане, избягване на данъци и изпиране на пари, или за постигане на конкретна цел, като например анонимност.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1—222)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 година относно образеца на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 142, 29.5.2019 г., стр. 16—42)

Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 година относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1—38)

Изявления: Регламент на Европейския парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (първо четене) — Приемане на законодателния акт (ОВ C 267I, 30.7.2018 г., стр. 1—3)

последно актуализация 12.07.2019