Договор от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2013/275/ЕС за подписване, от името на ЕС, на Договора от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения

Договор от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

С решението се одобрява подписването на Договора на СОИС от Пекин относно аудиовизуалните изпълнение (Договора от Пекин) от името на ЕС, при условие че бъде сключен официално.

Договорът модернизира защитата на интелектуалните права за певци, музиканти, танцьори и актьори в аудиовизуалните изпълнение във филмите и телевизията и включва също така и изпълненията на музиканти на DVD или други аудиовизуални платформи.

Целта му е да се постигне положителен ефект върху всички подписващи страни, включително за развиващите се и за развитите държави, по отношение на икономическото развитие, подобрения статут на аудиовизуалните изпълнители и културното многообразие.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Договорът предоставя икономически права на изпълнителите при изпълненията на живо или аудиовизуалните им записи, както и определени морални права, като актуализира Римската конвенция за закрила на артистите изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации (1961 г.) за цифровата ера и допълва Договора на СОИС за изпълненията и звукозаписите (WPPT).

Записани изпълнения

Договорът предоставя на изпълнителите 4 вида икономически права за техните изпълнения, фиксирани (записани) в аудиовизуални формати, напр. видеозаписи:

Изпълнения на живо

Освен това договорът предоставя на изпълнителите 3 вида икономически права за нефиксираните изпълнения (на живо):

Морални права

Договорът предоставя на изпълнителя правото да бъде идентифициран като такъв, както и правото да възразява срещу всяко нарушаване, изкривяване или друга модификация на записания или излъчвания в ефир материал, които биха накърнили репутацията му.

Прехвърляне на права

Страните могат да посочат в своите закони, че след като изпълнител е предоставил съгласие дадено изпълнение да бъде записано (аудиовизуално фиксиране), изключителните права се прехвърлят на продуцента на записа (освен ако не е посочено друго в договор между изпълнителя и продуцента). Независимо от това националните закони или други споразумения могат да дават на изпълнителя правото да получава възнаграждения или справедливи заплащания за всяка употреба на изпълнението съгласно договора.

Изключения, принудително изпълнение и средства за защита

Договорът позволява ограничения и изключение, при условие че те са в съответствие с Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения. Договарящите се страни могат да добавят нови изключения и ограничения, подходящи за цифровата среда, при условие че бъдат спазени сходни условия. Договорът се прилага за съществуващите и новозаписаните материали, но страните могат да решат, че съществуващи материали от други държави не са защитени съгласно договора, като в този случай съответните държави имат право да действат в отговор на това.

Страните по договора трябва да предоставят средства за правна защита срещу заобикаляне на всички цифрови криптирания, които изпълнителите използват, за да защитят правата си, както и срещу премахването или промяната на информация (например приноса на изпълнителя), необходима за управление на правата, включително лицензиране и разпределение на авторски права.

Страните трябва да предвидят процедури за принудително изпълнение и средства за защита с цел предотвратяване и възпиране на нарушения на договора.

С договора се създава Събрание на Договарящите се страни, което има за цел да го управлява и развива.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

Решението е подписано на 10 юни 2013 г. То ще влезе в сила 3 месеца след ратифицирани на договора от страна на 30-те избрани страни.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вж. също:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2013/275/EС на Съвета от 10 юни 2013 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Договора от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения (OВ L 160, 12.6.2013 г., стр. 1)

Договор от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения (не е публикуван в ОВ)

последно актуализация 21.03.2019