Замразяване или конфискация на имущество

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2018/1805 — взаимно признаване на заповеди за замразяване и заповеди за конфискация

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Целта му е да улесни трансграничното възстановяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и да доведе до по-ефективни замразяване и конфискация на средства с незаконен произход в ЕС.

Регламентът е част от плана за действие, разработен от Европейската комисия, за засилване на борбата срещу финансирането на тероризма. Той допринася за завършването на Съюза на сигурност, като гарантира, че престъпниците са лишени от имуществото си.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

В настоящия регламент се определят правилата, които дадена държава от ЕС признава и прилага на своята територия за заповеди за замразяване* и заповеди за конфискация*, издадени от друга държава от ЕС в контекста на съдебни производства по наказателноправни въпроси.

Характеристики

Регламентът има следните основни характеристики.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той ще се прилага от 19 декември 2020 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Регламентът допълва вече действащото законодателство в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в рамките на ЕС, включително:

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Заповед замразяване: решение, издадено или утвърдено от издаващ орган, с цел предотвратяване на унищожаването, преобразуването, премахването, прехвърлянето или разпореждането с имущество, което органът желае да конфискува.
Заповед за конфискация: окончателно наказание или мярка, наложени от съд в следствие на производство във връзка с престъпление, които водят до окончателно изземване на имущество от дадено лице или дружество.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация (OВ L 303, 28.11.2018 г., стр. 1—38)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (ОВ L 297, 4.11.2016 г., стр. 1—8)

Последващите изменения на Директива (ЕС) 2016/1919 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1—20)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета: Изпълнение на Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност (COM(2016) 230 final, 20.4.2016 г.)

Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 1—11)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма (COM(2016) 50 final, 2.2.2016 г.)

Директива 2014/42/EС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39—50)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1—12)

Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1—10)

Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1—7)

Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация (OВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 59—78)

Вж. консолидираната версия.

Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства (OВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 45—55)

Директива 2014/41/EС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ОВ L 130, 1.5.2014 г., стр. 1—36)

последно актуализация 11.02.2019