Ограничителни мерки на ЕС срещу разпространението и употребата на химическо оръжие

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение (ОВППС) 2018/1544 — ограничителни мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие

Регламент (ЕС) 2018/1542 — ограничителни мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА И РЕШЕНИЕТО?

Заедно решението (прието в контекста на общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС) и регламента (приет въз основа на член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)) въвежда нов режим на „тематични“ санкции на ЕС, за да се противопоставят на заплахата от използването и разпространението на химическо оръжие*.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Решение (ОВППС) 2018/1544

Решението изисква от държавите от ЕС да предотвратяват влизането на или транзитното преминаване през тяхна територия на целеви лица или образувания, които са пряко отговорни за разработването и използването на химическо оръжие, както и тези, които им предоставят финансова, техническа или материална помощ, и тези, които им помагат, насърчават ги или са свързани с тях.

Разрешени са някои изключения, включително напр.:

Държавите от ЕС трябва да замразят всякакви финансови средства и икономически ресурси* принадлежащи на, държани или контролирани от целеви лица или образувания. По изключение, те могат да разрешат освобождаването на някои от тези финансови средства, ако напр. те са необходими:

В такива случаи държавите от ЕС трябва да уведомяват другите държави от ЕС и Европейската комисия.

Съветът отговаря за изготвянето и изменянето на списъка с целеви лица и образувания в приложението на решението. Съветът действа с единодушие въз основа на предложение от страна на държава от ЕС или от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

След това Съветът съобщава своето решение на целевото лице (целевите лица) или образувание(я) било директно (ако е известен техния адрес) или индиректно чрез публикация на уведомление.

Регламент (EС) 2018/1542

Регламентът:

Финансовите или кредитни институции, които получават финансови средства, прехвърлени от трети страни на сметка на лице или орган, посочено в списъка, може да кредитират замразени сметки, но всички добавки към такива сметки също ще бъдат замразени. Институцията трябва незабавно да информира съответният компетентен орган за всякаква подобна транзакция.

Замразяването на средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят средства или икономически ресурси, извършени добросъвестно въз основа на това, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не водят до отговорност от какъвто и да е вид от страна на физическото или юридическото лице, субекта или органа, които ги извършват, нито от страна на техните директори или служители, освен ако не бъде доказано, че средствата и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

Всяко познаване или умишлено участие в дейности за заобикаляне на мерките (забрана за пътуване и/или замразяване на активи) е забранено.

Регламентът се прилага:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕШЕНИЕТО И РЕГЛАМЕНТА?

Решението и регламента се прилагат от 16 октомври 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Новият режим на ограничителни мерки или санкции, беше приет от ЕС на 15 октомври 2018 година като продължение на заключенията на Европейския съвет от юни 2018 година, който призовава за незабавното приемане на нов режим на ЕС с ограничителни мерки, които да се справят с използването и разпространението на химическо оръжие.

Първите санкции съгласно новия режим бяха въведени през януари 2019 година, в резултат на изменението на решението и на регламента (вж. „Свързани документи“).

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Химическо оръжие: химическото оръжие, както е определено в Конвенцията за забрана на химическото оръжие (КЗХО), е следното, взето заедно или по отделно:

а) токсични химикали и техните прекурсори, освен когато са предназначени за цели, които не са забранени съгласно настоящата Конвенция, стига видовете и количествата да са в съответствие с тези цели;

б) муниции и устройства, по-специално предназначени да причиняват смърт или друга вреда чрез токсичните свойства на тези токсични химикали, определени в подпараграф а), които ще бъдат освободени в резултат на използването на такива боеприпаси и устройства;

в) всяко оборудване специално предназначено за директна употреба във връзка с използването на мунициите и устройствата, определени в подпараграф б).

Икономически ресурси: активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение (ОВППС) 2018/1544 на Съвета от 15 октомври 2018 година относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие (ОВ L 259, 16.10.2018 г., стр. 25—30)

Последващите изменения на Решение на Съвета (ОВППС) 2018/1544 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕС) 2018/1542 на Съвета от 15 октомври 2018 година относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие (ОВ L 259, 16.10.2018 г., стр. 12—21)

Вж. консолидираната версия.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/84 на Съвета от 21 януари 2019 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1542 относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие (ОВ L 18I, 21.1.2019 г., стр. 1—3)

Решение (ОВППС) 2019/86 на Съвета от 21 януари 2019 година за изменение на Решение (ОВППС) 2018/1544 относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие (ОВ L 18I, 21.1.2019 г., стр. 10—12)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Част пета — Външна дейност на Съюза — Дял IV — Ограничителни мерки — Член 215 (предишен член 301 от ДЕО) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 144)

последно актуализация 05.04.2019