Мерки на ЕС за одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2018/858 — одобрение и надзор на пазара на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Регламентът се прилага за:

Одобрение на типа и изпитване, преди даден автомобил да бъде пуснат на пазара

Проверки на автомобилите на пазара

Надзор

Производители

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 септември 2020 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Директивата на ЕС относно одобрението на типа е преобразувана в директно приложим регламент и е подсилена в следствие на констатацията, че определени производители са внедрили системи за промяна на ефективността на превозните си средства по време на изпитване („измервателно-коригиращи устройства“).

Тази реформа е част от по-широката работа на Комисията относно автомобилния сектор, изложена в съобщението „Европа в движение“.

За допълнителна информация вижте:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Одобрение на типа: процедурата, с която орган по одобряването удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните административни правила и технически изисквания.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1—218)

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европа в движение — Устойчива мобилност за Европа: безопасна, свързана, екологосъобразна (COM(2018) 293 final, 17.5.2018 г.)

последно актуализация 30.01.2019