Споразумение за взаимно признаване между ЕС и Швейцария (СВП)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Споразумение между Европейската общност и Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценка за съответствие

Решение 2002/309/ЕО, Евратом относно сключването на седем споразумения със Швейцария

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И РЕШЕНИЕТО?

Споразумението за взаимно признаване (СВП)* има за цел да насърчи търговията със стоки между Европейската общност (сега ЕС) и Швейцария чрез премахване на техническите пречки. По силата на двустранното споразумение, одобрено от правителствата на държавите в ЕС на 21 юни 1999 г., ЕС и Швейцария приемат резултатите от оценките на съответствието*, които всяка от тях провежда за конкретни промишлени продукти. Това е всеобхватно споразумение, което се основава на равностойността на законодателството на Швейцария с това на ЕС. То обхваща признаването на оценките на съответствието независимо от произхода на продуктите, с изключение на глава 15 относно проверката на добрите производствени практики (ДПП) и издаване на сертификати за приемане на медицински продукти. Този тип СВП споразумение обикновено се позовава като „засилено СВП“. Въпреки това случаят със Швейцария остава доста уникален.

Решението приема споразумението за взаимно признаване като част от пакета от 7 споразумения със Швейцария.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

В споразумението са обхванати следните продуктови сектори:

Основни характеристики на споразумението:

Настоящото споразумение влезе в сила само след ратифицирането на всичките 7 споразумения между ЕС и Швейцария, изброени по-долу:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА СПОРАЗУМЕНИЕТО?

Споразумението влезе в сила на 1 юни 2002 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В своята резолюция от 21 декември 1989 г. правителствата на ЕС се споразумяха за принципите на СВП. На 21 септември 1992 г. те упълномощиха Европейската комисия да договори споразумения за взаимно признаване от името на ЕС с определени държави извън ЕС.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Споразумение за взаимно признаване: международно споразумение, при което две или повече държави признават взаимно резултатите си от оценяване на съответствието.
Оценка на съответствието: процедура, при която продукт, преди да може да бъде пуснат на пазара, се изпитва, инспектира и сертифицира, за да се гарантира, че отговаря на съответните законови разпоредби.
Органи за оценка на съответствието: оценяват дали продукт отговаря на съответните подзаконови или законови изисквания.
Определящ орган: национален орган, притежаващ даденото му от закона право да определя, прекратява или отнема определянето на органи за оценка на съответствието.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценка за съответствие — Заключителен акт — Съвместни декларации — Информация относно влизането в сила на седемте споразумения с Швейцарската конфедерация в секторите свободно движение на хора, въздушен и сухопътен транспорт, обществени поръчки, сътрудничество в науката и технологиите, взаимно признаване във връзка с оценката на съответствието и търговия със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 369—429)

Последващите изменения на споразумението са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Решение 2002/309/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията относно Споразумение за научно и технологично сътрудничество от 4 април 2002 година за сключване на седем споразумения с Швейцарската конфедерация (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 1—5)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Швейцарската конфедерация, от друга страна, относно свободното движение на хора — Заключителен акт — Съвместни декларации — Информация относно влизането в сила на седемте споразумения с Швейцарската конфедерация в секторите свободно движение на хора, въздушен и сухопътен транспорт, обществени поръчки, сътрудничество в науката и технологиите, взаимно признаване във връзка с оценката на съответствието и търговия със селскостопански продукти (OВ L 353, 31.12.2009 г., стр. 71—90)

Вж. консолидираната версия.

Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Заключителен акт — Съвместни декларации — Информация относно влизането в сила на седемте споразумения с Швейцарската конфедерация в секторите свободно движение на хора, въздушен и сухопътен транспорт, обществени поръчки, сътрудничество в науката и технологиите, взаимно признаване във връзка с оценката на съответствието и търговия със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 73—90)

Вж. консолидираната версия.

Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилен превоз на стоки и пътници — Заключителен акт — Съвместни декларации — Информация относно влизането в сила на седемте споразумения с Швейцарската конфедерация в секторите свободно движение на хора, въздушен и сухопътен транспорт, обществени поръчки, сътрудничество в науката и технологиите, взаимно признаване във връзка с оценката на съответствието и търговия със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 91—131)

Вж. консолидираната версия.

Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти — Заключителен акт — Съвместни декларации — Информация относно влизането в сила на седемте споразумения с Швейцарската конфедерация в секторите свободно движение на хора, въздушен и сухопътен транспорт, обществени поръчки, сътрудничество в науката и технологиите, взаимно признаване във връзка с оценката на съответствието и търговия със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132—368)

Вж. консолидираната версия.

Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценка за съответствие — Заключителен акт — Съвместни декларации — Информация относно влизането в сила на седемте споразумения с Швейцарската конфедерация в секторите свободно движение на хора, въздушен и сухопътен транспорт, обществени поръчки, сътрудничество в науката и технологиите, взаимно признаване във връзка с оценката на съответствието и търговия със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 369—429)

Вж. консолидираната версия.

Споразумение между Европейската общност и Швейцарската конфедерация по някои аспекти на държавните поръчки — Заключителен акт — Съвместни декларации — Информация относно влизането в сила на седемте споразумения с Швейцарската конфедерация в секторите свободно движение на хора, въздушен и сухопътен транспорт, обществени поръчки, сътрудничество в науката и технологиите, взаимно признаване във връзка с оценката на съответствието и търговия със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 430—467)

Вж. консолидираната версия.

Уругвайски кръг на многостранните търговски преговори (1986—1994 г.) — Приложение 1 — Приложение 1A — Споразумение за техническите пречки пред търговията (СТО-ГАТТ 1994) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 86—99)

Споразумение за Европейското икономическо пространство — Заключителен акт — Съвместни декларации — Декларации на правителствата на държавите-членки на Европейската общност, и държавите от ЕАСТ — Спогодби — Одобрени протоколи — Декларации на една или няколко от договарящите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3—522)

Вж. консолидираната версия.

Резолюция на Съвета от 21 декември 1989 година относно глобален подход за оценка на съответствието (ОВ C 10, 16.1.1990 г., стр. 1—2)

Споразумение между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария — Протокол № 1 относно режима, който се прилага спрямо някои продукти — Протокол № 2 относно продуктите, спрямо които се прилага специален режим за отчитане на разликите в стойността на включените в тях селскостопански продукти — Протокол № 3 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество — Протокол № 4 съдържащ определени разпоредби по отношение на Ирландия — Протокол № 5 относно режима, който може да бъде прилаган от Швейцария при внос на някои продукти, които се обхващат от режима за създаване на задължителни резерви — Заключителен акт — Съвместни декларации — Едностранни декларации (ОВ L 300, 31.12.1972 г., стр. 189—280)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 24.07.2018