Прилагане на инициативата за малки и средни предприятия

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение за изпълнение 2014/660/ЕС — образец на споразумение за финансиране във връзка с приноса на Европейския фонд за регионално развитие и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към съвместните финансови инструменти за неограничена гаранция и секюритизация в полза на малките и средните предприятия

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

То има за цел да гарантира:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Решението определя модела за споразумение за финансиране за финансов принос:

Правила

Правилата за образец на финансово споразумение са определени в приложението на решението. Те обхващат редица елементи, включително:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

Прилага се от 13 септември 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Съвместни финансови инструменти за неограничена гаранция: осигурява необвързани портфейлни гаранции и предвижда частично облекчаване на капитала на банките, които изграждат нови портфейли от кредити. В замяна, инициаторът прехвърля ползите от инструмента към МСП под формата на приемането на клиенти с по-висок риск, намалени изисквания за обезпеченията и/или намалени цени.
Транзакции: транзакции обезпечени от портфейл от съществуващи заеми. В замяна инициаторите изрично се съгласяват да предприемат ново финансиране на ЕС за МСП-та в съответните региони в съответствие с критериите за допустимост, че финансирането на ЕС допринася за структурата.
Ново дългово финансиране: нови заеми, лизингови плащания или гаранции за крайните получатели, отпуснати от финансовия посредник не по-късно от 31 декември 2023 г. по реда и условията на Оперативните споразумения.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение за изпълнение 2014/660/ЕС на Комисията от 11 септември 2014 година относно образец на споразумение за финансиране във връзка с приноса на Европейския фонд за регионално развитие и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към съвместните финансови инструменти за неограничена гаранция и секюритизация в полза на малките и средните предприятия (ОВ L 271, 12.9.2014 г., стр. 58—92)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289—302)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1301/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EO (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104—173)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33—49)

Директива 2013/36/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338—436)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1—337)

Вж. консолидираната версия

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1—96)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 01.02.2019