Споразумения между ЕС и САЩ в областта на застраховането и презастраховането

 

РЕЗЮМЕ НА:

Двустранно споразумение между ЕС и САЩ относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

Решение (ЕС) 2017/1792 — подписване, от името на ЕС, и временно прилагане на Двустранното споразумение между ЕС и САЩ относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

Решение (ЕС) 2018/539 — сключване на Двустранното споразумение между ЕС и САЩ относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И РЕШЕНИЯТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Споразумението:

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Споразумението влезе в сила на 4 април 2018 г., въпреки че се прилагаше временно от 7 ноември 2017 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Презастраховател: дружество, което предоставя финансови защита на застрахователните дружества.
Обезпечение: активи като пари в брой и акредитиви.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Двустранно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (OВ L 258, 6.10.2017 г., стр. 4—21)

Решение (ЕС) 2017/1792 на Съвета от 29 май 2017 година за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (OВ L 258, 6.10.2017 г., стр. 1—2)

Последващите изменения на Решение (ЕС) 2017/1792 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Решение (ЕС) 2018/539 на Съвета от 20 март 2018 година за сключване на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (OВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 36—37)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение във връзка с влизането в сила на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (OВ L 91, 9.4.2018 г., стр. 1)

Съобщение във връзка с временното прилагане на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (OВ L 288, 7.11.2017 г., стр. 1)

последно актуализация 28.09.2020