Борба с тероризма — определения за терористични престъпления и подкрепа на жертвите

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата цели да приспособи законодателството на ЕС относно борбата с тероризма с оглед нарастващите терористични заплахи, като взема предвид международния характер на тероризма.

Тя установява минималните правила относно определенията на престъпленията и свързаните санкции в тази област.

Също така тя въвежда мерки за защита, подкрепа и помощ за жертвите.

Тя заменя Рамково решение 2002/475/ПВР като крайъгълния камък на действията на наказателното правосъдие на държавите от ЕС в борбата с тероризма и изменя части от Решение 2005/671/ПВР относно обмена на информация и сътрудничеството по отношение на терористични престъпления.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Определение на терористично престъпление

Директивата предоставя изчерпателен списък на сериозни престъпления, които държавите от ЕС трябва да класифицират като терористични престъпления в националното си законодателство, когато са извършени или има заплаха да бъдат извършени за конкретна терористична цел.

Като терористични цели се определят всяко едно от следните неща:

Свързани престъпления

Списъкът на терористични престъпления, които държавите от ЕС също трябва да наказват като криминални престъпления, дори ако дадено терористично престъпление не е действително извършено, е разширен, за да обхване:

Общи характеристики

Те включват:

Подкрепа на жертвите

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата се прилага от 20 април 2017 г. Държавите от ЕС трябва да въведат директивата в националното си законодателство до 8 септември 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6—21)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял I — Общи разпоредби — Член 6 (предишен член 6 от ДЕС) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 19)

Директива 2014/42/EС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39—50)

Последващите изменения на Директива 2014/42/ЕС са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета (ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 8—14)

Решение 2005/671/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 година относно обмена на информация и сътрудничеството по отношение на терористични престъпления (ОВ L 253, 29.9.2005 г., стр. 22—24)

Вж. консолидираната версия.

Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3—7)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 20.02.2018