Европейска заповед за запор на банкови сметки за събиране на вземания между държавите от ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 655/2014 — европейска заповед за запор на банкови сметки

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Целта му е да се улесни събирането на вземания между държавите от ЕС по граждански и търговски дела.

С него се установява нова процедура, която позволява на съда в една държава от ЕС да запорира средства по банковата сметка на длъжник в друга държава от ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Създава се европейска процедура, при която кредиторът е в състояние да получи европейска заповед за запор на банкови сметки (заповед за запор), с която се запорират средства, държани от длъжника в банкова сметка или сметки в друга държава или държави от ЕС.

Обхват

От Европейската заповед за запор на банкови сметки могат да се възползват граждани и предприятия:

Тя се прилага за финансови искове по граждански и търговски дела, с изключение на следните въпроси:

Изключени са също някои категории банкови сметки със специална защита.

Европейската заповед за запор на банкови сметки не може да се използва от кредитори или за банкови сметки, базирани в Дания или Обединеното кралство (1).

Процедура за получаване на заповед за запор

Признаване, изпълнителна сила и изпълнение на заповедта за запор

Предпазни мерки за длъжника

За да се компенсира липсата на предварително изслушване, са предвидени следните предпазни мерки за длъжника срещу злоупотреба със заповедта за запор:

Формуляри

Има общо девет специализирани формуляра за заповедта за запор. Съдържанието им е определено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1823.

Общи условия

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламентът се прилага от 18 януари 2017 г. с изключение на член 50 от него, който се прилага от 18 юли 2016 г. Член 50 се отнася до информацията, предоставяна от държавите от ЕС, като например съдилищата, определени от тях да издават заповед за запор (член 6, параграф 4), и органите, прилагащи заповеди за запор.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Регламентът следва Зелена книга за подобряването на ефективността на прилагането на съдебни решения в ЕС. В нея Европейската комисия описва как фрагментирането на националните правила за прилагане е оказало отрицателно въздействие върху събирането на дългове в ЕС и отбелязва, че на практика кредитор, който иска да удовлетвори паричен иск в Европа, най-често ще опита да го направи, като предприеме действия по изпълнение срещу банковата сметка на длъжника, и че такива процедури съществуват в повечето държави от ЕС.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от от 15 май 2014 година за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 59—92)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1823 на Комисията от от 10 октомври 2016 година за установяване на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела (ОВL 283, 19.10.2016 г., стр. 1—48)

Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета (ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 79—120)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1393/2007 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Зелена книга за подобряване на ефективността на прилагането на съдебни решение в Европейския съюз: налагане на запор на банкови сметки (COM(2006) 618 final, 24.10.2006 г.)

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1—24)

Вж. консолидираната версия

последно актуализация 04.12.2017(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.