Изготвяне на статистика на ЕС за трайните насаждения

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1337/2011 за европейската статистика за трайните насаждения

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ?

Той въвежда правила за изготвянето на европейска статистика за трайните насаждения*. Примери за такива включват лози, маслини и плодове, растящи на дървета или храсти.

Той отменя Регламент (ЕИО) № 357/79 относно статистическите изследвания на лозята и Директива 2001/109/ЕО относно статистиката, свързана с производствения потенциал на плодни дървета — два сектора, чиито производствени и пазарни условия значително са еволюирали от влизането в сила на тези два акта.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламентът определя правилата за изготвяне на статистика за следните трайни насаждения:

Държавите от ЕС могат да изберат да събират статистически данни за ябълките, крушите, прасковите и десертните лозя за промишлена преработка.

Статистиката за трайните насаждения трябва да представлява най-малко 95 % от общата засадена площ, в която производството е изцяло или основно за пазара на всяко едно от посочените трайни насаждения във всяка държава-членка.

Държавите от ЕС могат да изключат стопанства под праг от 0,2 хектара (ha) за всеки от видовете трайни насаждения, чието производство е изцяло или основно за пазара на всяка държава от ЕС. Когато площта, обхваната от подобни стопанства е по-малко от 5 % от общата площ, засадена с даден вид, държавите могат да увеличат този праг, стига това да не води до изключване на повече от допълнителни 5 % от общата засадена с даденото насаждение площ.

Държавите от ЕС, в които засадените площи възлизат на най-малко 1 000 ha за всеки вид насаждение, трябва да изготвят, през 2012 г. и на всеки 5 години след това, данните, посочени в приложение I към регламента.

Държавите от ЕС, в които засадените площи възлизат на най-малко 500 ha за лозя, предназначени за други цели, трябва да изготвят, през 2015 и на всеки 5 години след това, данните, цитирани в приложение II към регламента.

Когато държавите от ЕС провеждат извадкови изследвания, за да получат данни за трайните насаждения, следва да гарантират, че коефициентът на вариация на данните не надвишава, на национално равнище, 3 % за засадените площи за всеки от видовете трайни насаждения.

Статистиките за лозята с друго предназначение (различни от десертни лозя) следва да бъдат предоставени чрез използване на наличните данни във лозарския регистър.

Данните, които се отнасят до трайните насаждения, различни от лозя с друго предназначение, трябва да представляват разбивка по NUTS* 1 териториални единици, с изключение на случаите, при които в регламента е определена по-малко подробна разбивка. Данните, които касаят лозята с друго предназначение трябва да бъдат като разбивка по териториални единици NUTS 2.

Всички данни следва да бъдат изпратени на Европейската комисия (Евростат) до 30 септември на годината, следваща отчетния период.

Комисията (Европейската комисия) преразглежда прилагането на законодателството до края на декември 2018 г. и на всеки 5 години след това.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2012 г. Някои държави от ЕС, чиито национални статистически системи изискват съществени адаптации, може да им бъде предоставено освобождаване от прилагането на регламента до 31 декември 2012 г. и следва да продължат да прилагат Директива 2001/109/ЕО.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Трайни насаждения: култури, които не се отглеждат в сеитбооборот, различен от постоянните ливади, които заемат площта за дълъг период от време и се реколтират в продължение на много години.
NUTS: номенклатура за териториални единици. NUTS 1 = големи социално-икономически региони, напр. германските Länder, белгийските региони, полските региони, румънските макрорегиони; NUTS 2 = основни региони за прилагането на регионалните политики, напр. белгийските провинции, датските региони, чешките региони (kraje).

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно европейската статистика за трайните насаждения и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 357/79 и Директива 2001/109/ЕО (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 7—20)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1337/2011 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 20.03.2018