Бежанци и лица без гражданство — общи стандарти за определяне

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2011/95/ЕС — общи стандарти за определянето и международната закрила на бежанци и лица без гражданство

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел:

По този начин тя цели да ограничи движението между държавите от ЕС на засегнати лица поради разликите в законодателството.

Директивата преразглежда и заменя Директива 2004/83/ЕО, за да гарантира съгласуваност със съдебната практика* на Съда на Европейския съюз и Европейския съд за правата на човека.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цел и определения

Оценяване на молбите

Условия за определяне като бежанец

Условия за субсидиарна закрила

„Тежките посегателства“, които има риск съответният гражданин на държава извън ЕС да претърпи, ако се върне в своята държава на произход, а в случая на лице без гражданство — в държавата на предходното му обичайно пребиваване, включват:

Преустановяване или изключване от статут на бежанец или субсидиарна закрила

Директивата посочва:

Съдържание на международната закрила

Съдържанието на статута на бенефициер на субсидиарна закрила е доближено до това на бежанец, като до голяма степен се елиминира възможността държавите от ЕС да ограничат достъпа до някои права само за бежанци.

Международната закрила, която се осигурява от приемащата държава от ЕС, включва следните права.

Държави, попадащи извън обхвата на директивата

Ирландия и Обединеното кралство не участват в приемането на директивата, тъй като това им е позволено по силата на Протокол 21 приложен към Договора от Лисабон. Следователно те продължават да са обвързани от Директива 2004/83/ЕО.

Дания не е обвързана нито от тази, нито от предишната директива поради Протокол 22 относно нейната позиция, приложен към Договора от Лисабон.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директива 2011/95/ЕС преразглежда и заменя Директива 2004/83/ЕО. Повечето от членовете на Директива 2011/95/ЕС, свързани с аспекти, които не са обхванати от Директива 2004/83/ЕО, се прилагат от 22 декември 2013 г. Новите правила, съдържащи се в Директива 2011/95/ЕС трябваше да станат закон в държавите от ЕС до 21 декември 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Известна като „Директива за определянето“, директивата е един от основните инструменти в Общата европейска система за убежище (CEAS) заедно с Директивата относно процедурите за убежище, Директивата за условията за приемане, Регламента „Дъблин“ и Регламента относно Евродак. Важно е също подсилването на финансовата солидарност с регламента за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“. През 2016 г. Европейската комисия прие съобщение за стартиране на процес за реформа на CEAS.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Субсидиарна закрила: международна закрила за лица, търсещи убежище, които не отговарят на условията за бежанец. По силата на тази директива това са лица, които са изложени на риск от претърпяване на „тежки посегателства“ (определени в текста), ако бъдат върнати в държавата на произход.
Съдебна практика: законодателство, установено от решенията от предходни случаи.
Връщане: актът на принуждаване на бежанци или търсещи убежище лица (такива, чиито молби за статут на бежанец все още не са определени) да се върнат в държава, в която вероятно ги грози преследване.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2011/95/EС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9—26)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета към реформа на общата европейска система за убежище и укрепване на законни начини за достъп до Европа (COM(2016) 197 final, 6.4.2016 г)

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168—194)

Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60—95)

Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 96—116)

Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31—59)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 604/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1—30)

последно актуализация 29.01.2018