Изготвяне на статистика за пестициди

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1185/2009 — статистика за пестициди

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Статистиката се прилага за:

Събиране, предаване и обработка на данни

Държавите от ЕС трябва да събират данните, необходими за определяне на характеристиките, изброени в приложение I, на годишна база и за определяне на характеристиките, изброени в приложение II, през периоди от пет години, чрез:

След това те трябва да предадат резултатите на Европейската комисия (Евростат) в съответствие с графиците и периодичността, определени в приложенията към регламента. Те трябва да представят данните в съответствие с класификацията в приложение III и в техническия формат, определен в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1264/2014 на Комисията.

Всички поверителни данни трябва да се използват от националните органи и от Комисията (Евростат) изключително за статистически цели, в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009 относно разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

Оценка на качеството

Държавите от ЕС представят на Комисията (Евростат) доклад за качеството на предадените данни. Комисията (Евростат) също оценява качеството на данните.

Мерки за прилагане и комитет

С регламента се предоставя на Комисията правомощие да приема други законодателни актове за целите на прилагането. Комисията редовно адаптира списъка на активните вещества, които трябва да бъдат обхванати, и класификацията им по категории продукти и класове химически вещества съгласно приложение III към регламента. Комисията се подпомага и съветва от Комитета на Европейската статистическа система, който е съставен от национални експерти.

Доклад

На всеки пет години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на регламента. Освен оценка на качеството на предадените данни, докладът ще съдържа преглед на методите на събиране на данни, тежестта за предприятията, земеделските стопанства и националните администрации, както и на ползата от статистиката за постигане на целите на регламента. Комисията публикува първия си доклад през 2017 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 30 декември 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета от25 ноември 2009 година относно статистиката за пестициди (ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 1—22)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1185/2009 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1264/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 408/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестициди по отношение на формата за предаване на данни (ОВ L 341, 27.11.2014 г., стр. 6—8)

Регламент (ЕС) № 656/2011 на Комисията от 7 юли 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестициди по отношение на определенията и списъка на активните вещества (ОВ L 180, 8.7.2011 г., стр. 3—38)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 408/2011 на Комисията от 27 април 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестициди по отношение на формата за предаване на данни (ОВ L 108, 28.4.2011 г., стр. 21—22)

Вж. консолидираната версия.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно статистиката за пестициди (COM(2017) 109 final, 3.3.2017 г.)

Директива 2009/128/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71—86)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1—50)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 223/2009 са Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164—173)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 27.11.2017