Статистическа класификация на икономическите дейности

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕИО) № 3037/90 — осигуряване на последователна класификация на икономическите дейности в ЕС

Регламент (ЕО) № 1893/2006 — установяване на статистическа класификация на икономическите дейности

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламент (ЕИО) № 3037/90 се прилага от 13 ноември 1990 г.

С приемането на Регламент (ЕО) № 1893/2006 за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 NACE Revision 2 се прилага от 1 януари 2008 г. във всички области, с изключение на краткосрочната статистика и индекса на трудовите разходи, за които се прилага от 1 януари 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

NACE: абревиатура на наименованието на класификацията на ЕС на икономическите дейности, която идва от френски — Nomenclature statistique des activités économiques.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (OВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1—39)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1893/2006 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 година относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (OВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1—26)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 13.11.2017