Евростат — службата по статистика на ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2012/504/ЕС за изясняване на ролята на Евростат

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОВА РЕШЕНИЕ?

То изяснява ролята и отговорностите на Евростат по отношение на разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

То се прилага от 8 октомври 2012 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2012/504/ЕС на Комисията от 17 септември 2012 година относно Евростат (ОВ L 251, 18.9.2012 г., стр. 49—52)

последно актуализация 13.11.2017