Договор за Европейския съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Договор за Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДОГОВОРА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Основни характеристики на Договора от Маастрихт

Направени изменения на Договора

Договорът от Маастрихт впоследствие беше изменен от следните договори:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА АКТУАЛНАТА ВЕРСИЯ НА ДОГОВОРА?

Подписан на 13 декември 2007 г., Договорът от Лисабон, който включва ДЕС и ДФЕС, влезе в сила на 1 декември 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Договор за Европейския съюз от 13 декември 2007 г. — консолидиран текст (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 13—46)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Договор за Европейския съюз (OВ C 191, 29.7.1992 г., стр. 1—112)

Акт относно условията за присъединяване на Кралство Норвегия, Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция и за промени в Учредителните договори на Европейския съюз, Съдържание (ОВ C 241, 29.8.1994 г,, стр. 9—-404)

Договор от Амстердам за изменение на Договора за Европейския съюз, Договорите за създаване на Европейската общност и някои свързани актове (ОВ C 340, 10.11.1997 г., стр. 1—144)

Договор от Ница за изменение на Договора за Европейския съюз, Договорите за създаване на Европейската общност и някои свързани актове (OВ C 80, 10.3.2001 г., стр. 1—87)

Договор между Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Португалската република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения, Словашката република относно присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 17—930)

Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 11—395)

Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г. (ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 1—271)

Договор между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република Хърватия за присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (ОВ L 112, 24.4.2012 г., стр. 10—110)

последно актуализация 04.04.2018