Използване на алуминиев оксид за отстраняване на флуорид от минерални води

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 115/2010 — използване на активиран алуминиев оксид за отстраняване на флуорид от минерални води

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

В регламента се определят правилата за използването на активиран алуминиев оксид* за премахване на флуорид* от минерални и изворни води, за да се спазят директивите на ЕС за качеството на питейната вода.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Използването на активиран алуминиев оксид за премахване на флуорид в натурални минерални води и изворни води се допуска при следните условия:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламентът се прилага от 2 март 2010 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Активиран алуминиев оксид: силно пропусклива форма на алуминиев оксид с голяма площ на повърхността. Той може да се използва като филтър за премахване на флуорид от питейна вода.
Флуорид: естествено срещащ се елемент във водоизточниците. Концентрацията му се различава значително в отделните държави от ЕС.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 115/2010 от 9 февруари 2010 година на Комисията за определяне на условията за използване на активиран алуминиев оксид за отстраняване на флуорид от натурални минерални води и изворни води (ОВ L 37, 10.2.2010 г., стр. 13—15)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (преработен текст) (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45—58)

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.04.2004 г., стр. 1—54)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 852/2004 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2003/40/ЕО на Комисията от 16 май 2003 година за установяване на списъка, границите на концентрация и изискванията към етикетирането за съставките на натуралните минерални води и условията за употреба на обогатен с озон въздух за обработката на натурални минерални води и на изворни води (ОВ L 126, 22.5.2003 г., стр. 34—39)

Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32—54)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 28.09.2017