По-безопасно и по-малко замърсяващо оборудване на корабите от ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2014/90/EС относно морското оборудване

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата има за цел:

С нея се налагат допълнителни условия на националните органи, които отговарят за сертифицирането на оборудване на кораби, плаващи под знамето на тяхната държава (съгласно международни конвенции), при издаване, потвърждаване или подновяване на сертификати.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Европейската комисия прие следните делегирани актове и актове за изпълнение:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 17 септември 2014 г. и трябваше да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 18 септември 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Международните конвенции за морска безопасност изискват от държавите да гарантират, че оборудването на кораби, плаващи под тяхното знаме, отговаря на определени стандарти за проектиране, конструкция и експлоатационни показатели.

Държавите обаче имат значителна свобода да определят как да извършват това, което може да доведе до различни нива на безопасност и може да наруши свободното движение на стоки в ЕС.

С прилагането на стандартизирани правила на ЕС за сертифициране тези проблеми се избягват и единният пазар работи по предназначение. Освен това екипажът и пътниците на кораби, плаващи под знамето на държава от ЕС, могат да бъдат уверени, че оборудването с маркировката „щурвал“, което е на борда, е изпитано и сертифицирано в съответствие с приложимите стандарти за безопасност и екологични стандарти.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146—185)

Последващите изменения на Директива 2014/90/EС са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170 на Комисията от 16 юли 2020 година относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване, както и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1397 (ОВ L 264, 12.8.2020 г., стр. 1—269)

Регламент (ЕС) 2018/608 на Комисията от 19 април 2018 година за определяне на технически критерии за електронните етикети за морско оборудване (ОВ L 101, 20.4.2018 г., стр. 64—67)

Делегиран регламент (ЕС) 2018/414 на Комисията от 9 януари 2018 година за допълнение на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на конкретните елементи морско оборудване, за които може да се използва електронното етикетиране (ОВ L 75, 19.3.2018 г., стр. 3—17)

последно актуализация 08.10.2020