Единна железопътна мрежа за Европа

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Директива 2012/34/ЕС e приета, за да се пояснят правните норми, приложими за железопътния сектор в ЕС, с цел:

С директивата се сливат и отменят трите директиви от „първия железопътен пакет“. Те се отнасят за:

Директива 2012/34/ЕС беше изменена с Директива (ЕС) 2016/2370 по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Подобрено качество чрез стимулиране на конкуренцията

Директива 2012/34/ЕС:

Управители на инфраструктурата *

Вътрешни пътнически услуги

Директива за изменение (ЕС) 2016/2370 гарантира, че всички железопътни дружества имат равен достъп до релсов път и гари. Държавите от ЕС обаче могат да ограничат правото на достъп до пътнически услуги между дадено място на заминаване и дадено местоназначение, когато една или повече обществени поръчки за услуги обхващат същия маршрут. Такъв е случаят и когато една или повече обществени поръчки за услуги обхващат алтернативен маршрут, ако упражняването на това право нарушава икономическото равновесие на съответната поръчка или поръчки.

Регулаторен контрол

Финансиране на железопътната дейност

Компетентните публични органи трябва да изготвят дългосрочни инвестиционни стратегии, за да предложат по-голяма стабилност на управителя на инфраструктурата при взимането на инвестиционни решения и планирането на работите, както и по-голяма сигурност на инвеститорите, с цел насърчаване на дружествата да инвестират в модернизиране на инфраструктурата. Тези стратегии следва да обхващат период от най-малко 5 години и да подлежат на подновяване.

Приемане на актове за изпълнение и делегирани актове

Европейската комисия прие редица актове за изпълнение, които допълват Директива 2012/34/ЕС и се отнасят за следното:

През 2017 г. Комисията прие Делегирано решение (ЕС) 2017/2075 за изменение на приложение VII към Директива 2012/34/ЕС. То се отнася за графика за процеса на разпределяне на инфраструктурния капацитет.

Пандемията от COVID-19

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Управител на инфраструктура: всяка организация или дружество, които отговарят за експлоатацията, поддръжката и обновяването на железопътната инфраструктура в дадена мрежа, както и за участието в нейното развитие, определено от съответната държава от ЕС като част от общата политика на тази държава за развитието и финансирането на нейната инфраструктура.
Основни функции: взимане на решения относно:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2012/34/EС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32—77)

Последващите изменения на Директива 2012/34/ЕС са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 година за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19 (ОВ L 333, 12.10.2020 г., стр. 1—5)

Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID‐19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство (OВ L 165, 27.5.2020 г., стр. 10—24)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1795 на Комисията от 20 ноември 2018 година за установяване на процедура и критерии за извършването на оценка на икономическото равновесие в съответствие с член 11 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 21.11.2018 г., стр. 5—14)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2177 на Комисията от 22 ноември 2017 година относно достъпа до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги (OВ L 307, 23.11.2017 г., стр. 1—13)

Делегирано решение (ЕС) 2017/2075 на Комисията от 4 септември 2017 година за замяна на приложение VII към Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство (OВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 69—73)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/545 на Комисията от 7 април 2016 година относно процедурите и критериите за рамкови споразумения за разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура (OВ L 94, 8.4.2016 г., стр. 1—11)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1100 на Комисията от 7 юли 2015 година относно задълженията за докладване на държавите членки в рамките на мониторинга на железопътния пазар (OВ L 181, 9.7.2015 г., стр. 1—26)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/909 на Комисията от 12 юни 2015 година относно реда и условията за изчисляване на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга (OВ L 148, 13.6.2015 г., стр. 17—22)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/429 на Комисията от 13 март 2015 година за определяне на условията, които трябва да се спазват при прилагането на такси за шум (OВ L 70, 14.3.2015 г., стр. 36—42)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/171 на Комисията от 4 февруари 2015 година относно някои аспекти на процедурата за лицензиране на железопътни предприятия (OВ L 29, 5.2.2015 г., стр. 3—10)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/10 на Комисията от 6 януари 2015 година относно критериите спрямо заявителите на железопътен инфраструктурен капацитет и за отмяна на Регламент (ЕС) № 870/2014 (OВ L 3, 7.1.2015 г., стр. 34—36)

Регламент за изпълнение (EС) № 869/2014 на Комисията от 11 август 2014 година относно нови железопътни услуги за превоз на пътници (ОВ L 239, 12.8.2014 г., стр. 1—10)

последно актуализация 25.01.2021