Подготовка на условията за ултрабърз широколентов достъп до 2020 г.

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение № 243/2012/ЕС за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

То определя политика в областта на радиочестотния спектър* за целия Европейски съюз (ЕС) в подкрепа на стратегическото планиране в областта на електронните комуникации, включително безжичния широколентов достъп, мобилните комуникации и „Интернета на предметите“ (IoT), като същевременно се осигурява широколентов достъп за други приоритетни служби (като например полицейски, военни и спасителни служби).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

С политиката се създава опис на текущото използване на спектъра, програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPP), както и пътна карта за бъдещето. Тя не се занимава с проблеми на радиочестотния спектър в области на политиката, като гражданската защита, сигурността и отбраната, и не засяга правата на страните от ЕС да използват радиочестотния спектър за целите на собствената си сигурност.

Страните от ЕС трябва да си сътрудничат, за да гарантират последователното постигане на целите на политиката на ЕС, които са:

Европейският съюз трябва да разполага с достатъчно покритие и капацитет, за да има безжичен широколентов достъп с най-високата скорост в света, поне 30 Mbps за всички граждани до 2020 г. Това би могло да означава, по-специално:

Страните от ЕС трябва също така да осигурят наличието на радиочестоти за иновативно аудио-визуално спътниково и наземно разпръскване, когато има ясна нужда от това, и да защитават следните конкретни нужди от радиочестотен спектър:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

Решението се прилага от 10 април 2012 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Радиочестотен спектър: при електромагнитното излъчване обхватът от честоти между 3 Hz и 3 000 GHz, които съответстват на радиочестотите. Те пренасят Wi-Fi и мобилните телефонни сигнали и са важни за комуникациите в транспорта, телевизионното и радиоразпръскване, обществената безопасност и сигурност.

Радиочестотна идентификация (RFID): технология, която използва радиочестотните електромагнитни полета за идентифициране на обекти с прикрепен към тях идентификатор при доближаването им до четящо устройство. Идентификаторите обикновено съдържат електронен чип с антена за предаване на информация към запитващо устройство (базова станция или, по-общо, четящо устройство).

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7—17)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за изпълнението на Програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър (COM(2014) 228 final от 22.4.2014 г.)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно описа на радиочестотния спектър (COM(2014) 536 final от 1.9.2014 г.)

Решение за изпълнение 2013/195/ЕС на Комисията от 23 април 2013 година за определянето на практически механизми, единни формати и методология във връзка с описа на радиочестотния спектър, установен с Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 113, 25.4.2013 г., стр. 18—21)

Решение за изпълнение 2012/688/ЕС на Комисията от 5 ноември 2012 година относно хармонизирането на радиочестотните ленти 1 920–1 980 MHz и 2 110–2 170 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Съюза (ОВ L 307, 7.11.2012 г., стр. 84—88)

Решение за изпълнение 2013/654/ЕС на Комисията от 12 ноември 2013 година за изменение на Решение 2008/294/ЕО за включване на допълнителни технологии за достъп и радиочестотни ленти за мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) (ОВ L 303, 14.11.2013 г., стр. 48—51)

Решение за изпълнение 2013/752/EС на Комисията от 11 декември 2013 година за изменение на Решение 2006/771/ЕО относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие и за отмяна на Решение 2005/928/ЕО (ОВ L 334, 13.12.2013 г., стр. 17—36)

Последващите изменения на Директива 2013/752/ЕС са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Решение за изпълнение 2014/276/EС на Комисията от 2 май 2014 година за изменение на Решение 2008/411/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 3 400—3 800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността (ОВ L 139, 14.5.2014 г., стр. 18—25)

Решение за изпълнение 2014/641/EС на Комисията от 1 септември 2014 година относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотния спектър от безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални прояви в Съюза (ОВ L 263, 3.9.2014 г., стр. 29—34)

Решение за изпълнение 2014/702/EС на Комисията от 7 октомври 2014 година за изменение на Решение 2007/131/ЕО за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността (ОВ L 293, 9.10.2014 г., стр. 48—56)

Решение за изпълнение (EС) 2015/750 на Комисията от 8 май 2015 година относно хармонизирането на радиочестотната лента 1 452—1 492 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в Съюза (ОВ L 119, 12.5.2015 г., стр. 27—31)

Решение за изпълнение (EС) 2016/339 на Комисията от 8 март 2016 година относно хармонизирането на радиочестотната лента 2 010—2 025 MHz за преносими или мобилни безжични видеовръзки и безжични видеокамери, използвани за подготовка на програми и провеждане на специални събития (ОВ L 63, 10.3.2016 г., стр. 5—8)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 на Комисията от 28 април 2016 година относно хармонизирането на радиочестотната лента 694—790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, и за гъвкава национална употреба в Съюза (ОВ L 118, 4.5.2016 г., стр. 4—15)

последно актуализация 13.09.2016