Споразумение между ЕС и САЩ относно защитата на личните данни

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение (ЕС) 2016/920 относно подписването, от името на Европейския съюз, на Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления

Споразумение между ЕС и САЩ относно стандарти за защита при предаване на лични данни между правоприлагащите органи на ЕС и САЩ

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО И НА СПОРАЗУМЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Защита

Споразумението предвижда редица защити за личните данни при обмена им между полицията и органите на наказателното правосъдие, включително:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕШЕНИЕТО И СПОРАЗУМЕНИЕТО?

Решението се прилага от 20 май 2016 г. Споразумението е подписано от ЕС и САЩ на 2 юни 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Субект на данните: лицето, за което се отнасят личните данни.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение (ЕС) 2016/920 на Съвета от 20 май 2016 година относно подписването, от името на Европейския съюз, на Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (ОВ L 154, 11.6.2016 г., стр. 1—2)

Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (ОВ L 336, 10.12.2016 г., стр. 3—13)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89—131)

последно актуализация 23.01.2017