Обмен на лични данни между ЕС и САЩ

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение на Комисията (COM(2016) 117 final) — Трансатлантически потоци от данни: възстановяване на доверието чрез солидни гаранции

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО?

С него се прави преглед на стъпките, предприети от Европейския съюз (ЕС) за постигане на целите, определени в Съобщението от 2013 г. за възстановяване на доверието в обмена на данни между ЕС и САЩ. Това съобщение на Европейската комисия е в отговор на сведения за широкомащабни програми за събиране на разузнавателна информация в САЩ.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

В съобщението от 2013 г. са определени 3 ключови действия за възстановяване на доверието в обмена на данни между ЕС и САЩ:

Пакетът от реформи е съставен от 2 инструмента:

Пакетът беше официално приет през април 2016 г.

В Съобщението от 2013 г. относно схемата за неприкосновеност на личния живот са посочени редица слабости във функционирането на договореността, по-специално липса на:

Постиженията на „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“, новият набор от правила, който заменя схемата за неприкосновеност на личния живот, са групирани в съобщението в 4 категории:

В съобщението се посочва, че с рамковото споразумение се осигурява хармонизиран и изчерпателен набор от гаранции за защита на личните данни, които ще се прилагат за всеки трансатлантически обмен на данни между съответните органи в сферата на наказателното правоприлагане (или като алтернатива, между частни лица и правоприлагащи органи въз основа на международно споразумение, като това относно резервационните данни на пътниците или програмата за проследяване на финансирането на тероризма). По-специално то:

Рамковото споразумение беше подписано между ЕС и САЩ на 2 юни 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Схема за неприкосновеност на личния живот: наименование, дадено на набор от правила, договорени между ЕС и САЩ през 2000 г., за предаването на лични данни между дружества от ЕС и САЩ и тяхното последващо използване. Решението на Комисията относно адекватността на схемата за неприкосновеност на личния живот (с което се обявява, че правилата осигуряват адекватно ниво на защита за трансатлантическите потоци от данни) беше обявено за невалидно от Съда на Европейския съюз през октомври 2016 г.и междувременно тази схема беше заменена с договореността „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Трансатлантически потоци от данни: възстановяване на доверието чрез солидни гаранции (COM(2016) 117 final, 29.2.2016 г.)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88)

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89—131)

последно актуализация 28.11.2016