Защита на личните данни (от 2018 г.)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Права на гражданите

ОРЗД засилва съществуващите права, предвижда нови права и осигурява по-голям контрол на гражданите върху техните лични данни. Това включва:

Правила за предприятия

ОРЗД има за цел да създаде бизнес възможности и да стимулира иновациите чрез редица стъпки, включващи:

Преразглеждане

Европейската комисия трябва да представи доклад за оценка и преразглеждане на регламента до 25 май 2020 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

ОРЗД ще се прилага от 25 май 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива (EС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89—131)

последно актуализация 25.05.2020