Стратегия на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012-2015 г.

ЕС прие стратегия за хуманното отношение към животните, за да се справи с липсата на прилагане на правилата в тази област, да повиши икономическата стойност на хуманното отношение към животните за предприятията и да увеличи информираността за необходимостта от висока степен на хуманно отношение към животните.

ЗА СПРАВКА

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012-2015 г. [COM(2012)06 final/2 от 15.02.2012 г. - непубликувано в Официален вестник].

РЕЗЮМЕ

Член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз признава животните като съзнателни същества и изисква да се обръща цялостно внимание на хуманното отношение към животните при формулирането и прилагането на политики на ЕС.

Разнообразието от животновъдни системи, климатични условия и терен в държавите - членки на Съюза, доведе до значителни затруднения при договарянето на общи за ЕС правила относно хуманното отношение към животните и до допълнителни затруднения при осигуряване на тяхното точно и единно прилагане.

Това нееднакво прилагане, както и факта, че съществуват пропуски в законодателството, означава, че животните в ЕС не получават грижи по еднакви стандарти, а животновъдите в държавите, където правилата се прилагат по-строго, са поставени в неблагоприятно конкурентно положение.

Стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012-2015 г. има за цел да подобри условията за хуманно отношение към животните в земеделски стопанства, зоологически градини и към онези, използвани за експериментални цели. Тя включва двупосочен подход:

Въвеждане на задълбочено законодателство относно хуманното отношение към животните: в зависимост от резултатите от оценка на въздействието Европейската комисия обмисля въвеждането на опростена правна рамка, основана на холистичен подход, насочена към действителни резултати по отношение на хуманното отношение към животните. Освен това тя ще изтъкне образователните и професионалните стандарти за всички заинтересовани страни (органи на държавите членки, персонал, обслужващ животни, производители на добитък, търговци на дребно и т.н.).

Засилване на текущи действия от Комисията: те включват:

Последна актуализация: 06.02.2014