Хоризонт 2020: правила за участие и разпространение на резултатите (2014-2020 г.)

Този регламент определя правилата за участие в програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020 и правилата за регулиране на използването и разпространението на резултати.

АКТ

Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в Хоризонт 2020 - рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006.

ОБОБЩЕНИЕ

Регламентът обхваща:

Форми на финансиране

Те включват:

Субекти, които имат право да получават безвъзмездни средства

Основното правило е, че всеки субект, независимо дали физическо или юридическо лице (независимо от мястото на установяване), или международна организация може да участва в дадено действие при условията, определени в този регламент, в съответната работна програма и в поканата. По-конкретно минималните условия са, че най-малко три отделни субекта, установени в различни държави от ЕС или в асоциирани държави, могат да участват в дадена дейност, макар че е възможно да бъдат наложени дерогации или допълнителни условия.

Предложения за безвъзмездни средства

По принцип предложенията се получават след публикуването на покани, в които се определят дати и крайни срокове, до които заявителите ще бъдат информирани за резултата от процеса на оценяване и предполагаема дата за подписване на споразуменията за безвъзмездни средства (като цяло времето за отпускане на безвъзмездните средства е ограничено до 8 месеца от крайната дата за подаване, с изключение на случаите, в които съществуват основателни причини). Възможно е също така да се публикуват съвместни покани за проекти, финансирани съвместно с държави извън ЕС или с международни организации в приоритетни области от общ интерес и с очаквана взаимна полза, когато има ясна добавена стойност за ЕС. В допълнение конкретна помощ се осигурява за МСП чрез покани, издадени по специализирания инструмент за МСП.

Оценяване за безвъзмездни средства

Независими експерти, идващи предимно от изследователските и академичните общности, оценяват кандидатурите на основата на превъзходство, въздействие, качество и ефективност на реализирането. Те изготвят класиране на чиято основа се извършва подбор. Групите трябва да са разнородни по отношение на умения, опит и познания, както и на националност и пол. Комисията системно преразглежда предложения, повдигащи етични въпроси.

Споразумение за безвъзмездна помощ и реализиране

Участниците, избрани за финансиране, сключват споразумение за безвъзмездна помощ, в което се определят правата и задълженията на всяка страна. Всички обмени с участници, включително сключването на споразумението за безвъзмездна помощ, се извършват чрез системата за електронен обмен, създадена от Комисията или от съответния финансиращ орган.

Участниците реализират действия, съответстващи на споразумението за безвъзмездна помощ, като използват съответните ресурси и средства, и включително при необходимост използват трети страни и подизпълнители. В случай на консорциум се избира един член, който да изпълнява функцията на координатор и на основно звено за връзка между консорциума и Комисията.

Финансиране на действия

В случай на безвъзмездни средства регламентът посочва, че финансирането не може да превишава общите допустими разходи минус разписките от действието както е определено във Финансовия регламент на ЕС (член 126). Приносът на ЕС може да варира и да бъде на стойност 70-100 % от общия размер на допустимите разходи.

Използване на резултати

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 1290/2013

23.12.2013 г.

-

OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81-103

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (EС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за установяване на Хоризонт 2020 - рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EO (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104-103).

Решение на Съвета от 3 декември 2013 година за създаване на специфичната програма за изпълнение на Хоризонт 2020 - рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/EC, 2006/972/EC, 2006/973/EC, 2006/974/EC и 2006/975/EC (2013/743/EС) (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965-1041).

Последна актуализация: 25.06.2014