Международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(2012) 497 final) — стратегическият подход на ЕС към международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Целите на международното сътрудничество на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите са:

Научната дипломация “ ще използва международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите като начин за подобряване на отношенията с ключови държави и региони. От своя страна, добрите международни отношения улесняват ефективното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.

Тази нова стратегия за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите се характеризира с:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Подобряване и фокусиране на международното сътрудничество на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите — стратегически подход (COM(2012) 497 final, 14.9.2012 г.)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Работен документ на службите на Комисията, придружаващ документа Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Подобряване и фокусиране на международното сътрудничество на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите — стратегически подход (SWD(2012) 258 final, 14.9.2012 г.)

Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EO (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104—173)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1291/2013 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Доклад за изпълнението на стратегията за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите (COM(2014) 567 final, 11.9.2014 г.)

Работен документ на службите на Комисията „Пътни карти за международно сътрудничество“, придружаващ документ „Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Доклад за изпълнението на стратегията за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите“ (SWD (2014) 276 final, 11.9.2014 г.)

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Изпълнение на стратегията за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите (COM(2016) 657 final, 13.10.2016 г.)

Работен документ на службите на Комисията „Приоритети за международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите“, придружаващ документ „Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Изпълнение на стратегията за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите“ (SWD(2016) 329 final, 13.10.2016 г.)

последно актуализация 07.12.2016