Държавна помощ: насоки на ЕС за регионалната помощ за периода 2014 - 2020 г.

Насоките на ЕС относно това как държавите-членки на ЕС могат да отпускат инвестиционна помощ на дружества за подкрепа на развитието на региони в неравностойно положение в Европа между 2014 г. и 2020 г. влязоха в сила през юли 2014 г.

АКТ

Насоки за регионалната помощ за периода 2014-2020 г. (OВ C 209, 23.7.2013 г.).

ОБОБЩЕНИЕ

Европейската комисия изготви насоки относно това как държавите-членки на ЕС могат да отпускат инвестиционна помощ на дружества за подкрепа на развитието на региони в неравностойно положение в Европа между 2014 г. и 2020 г.

Целта на преработените насоки е да се насърчи икономическият растеж чрез популяризирането на инвестициите в проекти, които носят реална добавена стойност за регионалното развитие, по-специално в регионите с най-неравностойно положение в Европа.

По-специално насоките за регионална помощ определят правилата, при които държавите-членки на ЕС могат да отпускат държавна помощ на дружества за подпомагане на инвестициите в нови производствени съоръжения в регионите с най-неравностойно положение в Европа или за разширяване, или модернизиране на съществуващи съоръжения.

Освен това насоките съдържат правила относно основата, на която държавите-членки на ЕС могат да изготвят карти за регионална помощ, да идентифицират в кои географски области дружествата могат да получават регионална държавна помощ и на какво равнище.

Основните характеристики на новите насоки включват:

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Насоки за регионалната помощ за периода 2014-2020 г.

1.7.2014 г.

-

OВ C 209, 23.7.2013 г.

Последна актуализация: 27.02.2014