Европейски фонд за регионално развитие (2014—2020 г.)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EС) № 1301/2013 относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Допустимост

Всички региони в държави от ЕС са допустими, но отпусканата помощ зависи от приоритетите на ЕС и от вида на региона.

Основни теми

ЕФРР концентрира инвестициите си в 4 основни теми:

Видове инвестиции

Общ бюджет

Бюджетът за периода 2014—2020 г. е над 185 млрд. евро.

Политика и бюджетни приоритети

Изпълнение

Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса

Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, въведена с Регламент (ЕС) 2020/460, предлага на държавите от ЕС достъп до 37 млрд. евро от ЕСИ фондовете за укрепване на здравните системи и подкрепа на малки и средни предприятия, схеми за краткосрочна заетост и общностни услуги.

Специални мерки по отношение на коронавируса: по-голяма гъвкавост при използването на ЕСИ фондовете

Изменението на Регламент (ЕС) 2020/558 позволява на държавите от ЕС да прехвърлят ресурси между Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, между различните категории региони и между специфичните приоритетни области на трите фонда.

От 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г., програмите по линия на политиката на сближаване, свързани с COVID-19, могат да бъдат финансирани по изключение чрез 100 % финансиране от ЕС през отчетната година. Освен това мерките опростяват одобрението на програмата с цел ускоряване на изпълнението, улесняват използването на финансовите инструменти и опростяват одитите.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 21 декември 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (EС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289—302)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1301/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Делегиран регламент (ЕС) 2017/2056 на Комисията от 22 август 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 522/2014 за допълване на Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подробните правила за принципите за подбор и управление на иновативните действия в сферата на устойчивото градско развитие, които ще бъдат подкрепяни по линия на Европейския фонд за регионално развитие (OВ L 294, 11.11.2017, стр. 26)

Делегиран регламент (ЕС) № 522/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подробните правила за принципите за подбор и управление на иновативните действия в сферата на устойчивото градско развитие, които ще бъдат подкрепяни по линия на Европейския фонд за регионално развитие (OВ L 148, 20.5.2014 г., стр. 1—3)

Вж. консолидираната версия.

Решение за изпълнение на Комисията 2014/99/EU от 18 февруари 2014 година за определяне на списъка на регионите, които отговарят на критериите за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, и на държавите членки, които отговарят на критериите за финансиране по Кохезионния фонд за периода 2014—2020 г. (OВ L 50, 20.2.2014 г., стр. 22—34)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 07.07.2020