Кохезионен фонд (2014-2020 г.)

Настоящият регламент определя целите за Кохезионния фонд на ЕС за периода на финансиране 2014-2020 г. Фондът е един от финансовите инструменти на ЕС, които имат за цел да намалят различията в развитието на отделните региони.

АКТ

Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета.

ОБОБЩЕНИЕ

Кохезионният фонд оказва подкрепа на по-бедните региони на ЕС, с оглед насърчаване на растежа, заетостта и устойчивото развитие. Държавите членки с брутен национален доход (БНД) на глава от населението под 90 % от средния доход за ЕС имат право на финансиране от Кохезионния фонд. Таванът за помощта на Кохезионния фонд за обществени разходи в държавите членки се определя на 85 %.

Области на дейност

Кохезионният фонд съфинансира дейности за:

развитието на трансевропейската транспортна мрежа;

допълването на целите на ЕС в областта на околната среда, т.е. насърчаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници и подкрепа за устойчиви транспортни проекти, които не са част от трансевропейската транспортна мрежа;

осигуряване на техническа помощ.

Инвестиционните приоритети включват проекти, които подкрепят:

нисковъглеродната икономика;

приспособяването към изменението на климата, предотвратяването и управлението на риска;

съхраняването и опазването на околната среда;

устойчивия транспорт и отстраняването на трудностите;

Обща сума в размер на 10 млрд. евро ще е на разположение за периода на финансиране 2014-2020 г. за съфинансиране на проекти за транспортна инфраструктура с европейска добавена стойност, предвидени в Регламента относно Механизма за свързване на Европа (№ 1316/2013)

Разходи, имащи право на финансиране

Правото за финансиране се определя на национално равнище. Все пак, за следните видове разходи не се допуска финансиране от Кохезионния фонд:

извеждането от експлоатация или строежа на атомни електроцентрали;

инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в схемата за търговия с емисии (СТЕ);

жилищно настаняване (с изключение на енергийната ефективност или използването на възобновяеми източници на енергия);

производството, обработката и продажбата на тютюн;

предприятия в затруднение;

инвестиции в летищна инфраструктура (освен ако не са свързани с опазването на околната среда или са придружени от инвестиции, необходими за смекчаване или намаляване на отрицателното ѝ въздействие върху околната среда).

Настоящият регламент ще бъде преразгледан не по-късно от 31 декември 2020 г.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 1300/2013

21.12.2013 г.

-

ОВ L 347, 20.12.2013 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение за изпълнение на Комисията 2014/99/ЕС от 18 февруари 2014 година за определяне на списъка на регионите, които отговарят на критериите за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, и на държавите членки, които отговарят на критериите за финансиране по Кохезионния фонд за периода 2014-2020 г. [ОВ L 50, 20.2.2014 г.].

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г.).

Последна актуализация: 17.04.2014