Институт на ЕС за изследване на сигурността

Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността извършва изследвания и анализ на международни въпроси, за да помогне на ЕС да разработва своята външна политика и политиката си за сигурност.

АКТ

Решение 2014/75/ОВППС на Съвета от 10 февруари 2014 г. относно Института на Европейския съюз за изследване на сигурността.

ОБОБЩЕНИЕ

Чрез това решение на Съвета Европейският съюз (ЕС) реши да продължи да използва експертните познания на Института на Европейския съюз за изследване на сигурността (ИЕСИС) за предоставяне на изследвания и анализ по международни въпроси за общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) на ЕС. ИЕСИС беше създаден през януари 2002 г. Той е със седалище в Париж и има служба за връзка в Брюксел.

Чрез своите изследвания и анализи ИЕСИС допринася за вземането на решения от ЕС в областта на ОВППС. По-конкретно той извършва анализ и предоставя форум за разискване на външната стратегия на ЕС в области, които включват предотвратяване на конфликти и омиротворяване. Неговите дейности включват организиране на прояви за установяване на контакти и семинари, както и събиране на подходяща документация за длъжностни лица и експерти от ЕС. Освен това той действа като свързващо звено между институциите на Съюза и света на външните експерти, включително в областта на сигурността.

ИЕСИС се управлява от борд и директор:

ПРЕПРАТКИ

Акт

Дата на влизане в сила

Крайна дата за прилагане в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение 2014/75/ОВППС на Съвета

10.2.2014 г.

-

OВ L 41, 12.2.2014 г.

Последна актуализация: 11.06.2014