Обществени покупки – правила за секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

 

ОБОБЩЕНИЕ НА:

Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Прагове

Обществените поръчки трябва да бъдат издадени от национални, регионални или местни органи, държавни предприятия или юридически лица, ползващи се от специални или изключителни права, (т.е. субектите, попадащи в обхвата на настоящата директива), в съответствие с правилата на директивата, когато въпросните суми са над следните тавани (считано от 1 януари 2016 г.):

Европейската комисия оценява тези прагове на всеки 2 години, за да се определи дали те трябва да се променят в съответствие с международните задължения на ЕС.

Обхванати дейности

Настоящата директива се прилага към обществените поръчки в:

Изключения

Настоящата директива не се прилага за поръчки:

Нови стандартни формуляри за обявления в областта на обществените поръчки

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията установява нови стандартни формуляри за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки. Тези нови формуляри се отнасят за всички нови обявления в областта на обществените поръчки до 18 април 2016 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 17 април 2014 г. Държавите от ЕС трябваше да я въведат в своите национални законодателства от 18 април 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общото законодателство на ЕС, определящо правилата за обществените покупки, е залегнало в Директива 2014/24/ЕС. Тези правила установяват процедурите, които трябва да бъдат спазвани и посочва, че националните органи, когато използват обществените поръчки за събиране на предложения от участниците в търга за дейността, която биха желали да извършват, следва да третират всички участници еднакво и да не допускат дискриминация между тях. Също така следва да бъдат прозрачни по начина, по който действат и вземат решения.

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243—374)

Последвалите изменения и корекции на Директива 2014/25/ЕС са включени в основния текст. Настоящата консолидирана версия е само за информация.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО. (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65—242)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1—64)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011 (ОВ L 296, 12.11.2015 г., стр. 1—146)

последно актуализация 19.09.2016