Изисквания за одобряване на типа и надзор на пазара на мотоциклети/мотопеди и четириколесни превозни средства в Европа

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 168/2013 — одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Органи по одобрението и органи за надзор на пазара

Държавите от ЕС трябва да определят:

Типово одобрение

Изискванията за типово одобрение се отнасят до производителите (на превозни средства), органите по одобряването и ангажираните технически служби (напр. контролните органи). След като превозното средство отговаря на пълния набор от изисквания, типът превозно средство може да се продава на пазара на ЕС.

Производителят трябва да предоставя сертификат за съответствие с всяко превозно средство; това позволява на собственика да регистрира превозното средство.

Изисквания за безопасност при експлоатация

Регламентът определя изисквания за безопасност, като например:

Изисквания към екологичните характеристики

За да получи типово одобрение, превозно средство от категория L трябва да отговаря на изискванията на 8 различни типа изпитвания, като например емисии от изпаряване (горивни пари), устройства за контрол на замърсяването, енергийната ефективност и шум.

Регламентът определя екологични изисквания за 2 етапа на намаляване на емисиите. Първият етап (Евро 4) е задължителен за новите типове превозни средства, считано от 1 януари 2016 г. Вторият етап (Евро 5) ще се прилага от 2020 г., което позволява на производителите и доставчиците да планират в средносрочен план. Осъществимостта на етап Евро 5 ще трябва да се потвърди посредством проучване през 2016 г. относно евентуалното му въздействие върху околната среда.

Задължения на производителите, техните представители, вносители и дистрибутори

Регламентът разглежда подробно задълженията на лицата, участващи във веригата за доставки:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 1 януари 2016 г.

Обаче от 11 септември 2014 г. производител може доброволно да направи заявка за типово одобрение на базата на Регламент (ЕС) № 168/2013. Рамковата директива 2002/24/ЕО ще бъде отменена от 1 януари 2016 г. След това Регламент (ЕС) № 168/2013 и неговите делегирани актове и актове за изпълнение ще станат задължителни.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да се намали замърсяването от транспорта и да се увеличи безопасността при експлоатация на новите превозни средства от категория L, през 2013 г. ЕС прие нов регламент, който да замени Директива 2002/24/ЕО, считано от 1 януари 2016 г. Наименованието „превозни средства от категория L“ се отнася до семейство леки моторни превозни средства, като например велосипеди с двигател, дву- и триколесни мотопеди, мотоциклети (с кош и без кош), триколесни и четириколесни превозни средства.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства, (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52—128)

Последващите изменения на регламент (ЕС) № 168/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014 на Комисията от 18 юли 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания за одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 249, 22.8.2014, стр. 1—202)

Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014 на Комисията от 24 октомври 2013 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за безопасност при експлоатацията на превозните средства за одобряването на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 7, 10.1.2014, стр. 1—12). Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014 от 21 ноември 2013 година на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с конструкцията на превозните средства и общите изисквания към одобряването на дву-, три- и четириколесните превозни средства (ОВ L 25, 28.1.2014 г., стр. 1—102ОВ L 25, 28.1.2014 , стр. 1—102)

Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014 на Комисията от 16 декември 2013 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването и за изменение на приложение V от него (ОВ L 53, 21.2.2014 г., стр. 1—10ОВ L 53, 21.2.2014 , стр. 1—10)

последно актуализация 28.06.2016